Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
17170 Сдружение клуб по бейзбол и софтбол БАРС-Б 2019 130678659
17169 Консорциум Клевър Текникал Сълюшънс ДЗЗД 2019 176344859
17168 СънБрайт Лед ДЗЗД 2019 176940460
17167 Обединение СънБрайт 2015 ДЗЗД 2019 177091362
17166 "ГИН КОНСОРЦИУМ" ДЗЗД 2019 177384384
17165 ЛАНД ОФ РОЗИС ДЗЗД 2019 103559565
17164 ПИФ ДЗЗД 2019 103777959
17163 Сдружение "Мотоциклетен спортен клуб "Мотористчетата" 2019 175150869
17162 МИЛИАРД.ТВ ЛТД. Търговско представителство 2019 177326981
17161 НЮ САН ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2019 177081820
17160 ГАРАНТПРО-90 ДЗЗД 2019 177082884
17159 ЮЛНЦ ТЕСТ-БГ в общ. полза 2019 175690363
17158 ДЗЗД " ПЛАМЕКС " 2019 103822023
17157 ТП КРУШ 2019 177188174
17156 "ДЗЗД "ДУРАЛ 97" 2019 177192404
17155 ДЗЗД "ДУРАЛ ПРОЕКТ" 2019 177173140
17154 Билдър-Арх ДЗЗД 2019 177003832
17153 Адвокатско дружество Ангелова 2019 177229322
17152 ДЗЗД "ДУРАЛ И ЕР ДЖИ ЕС ПРОЕКТ" 2019 1770859968
17151 ГД РЕВЮ 2019 102850532
17150 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ЕКОЛАЙТ 2019 2019 177403449
17149 "ЕН ЕМ" ДЗЗД 2019 177101059
17148 ДЗЗД РУМКОНИ 2019 102903134
17147 СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 2019 205359960
17146 Консорциум "Престиж Секюрити" ДЗЗД 2019 176836180
17145 Международен изследователски център за културно наследство Самра 2019 176196442
17144 ОСИГУРИТЕЛНА КАСА ВАРНА-ДИСОФТ 2019 175467175
17143 СДРУЖЕНИЕ "ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ В ТУРИЗМА"" 2019 175006662
17142 ЕНЕФ 2019 177334750
17141 СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРО-КАЗАХСТАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА 2019 176818951
17140 ДЗЗД ПРОЛЕТ 2019 103941821
17139 ДЗЗД КОЗИРОГ ЕЦ 2019 103890526
17138 ДЗЗД "СТАНЧЕВ И СИЕ" 2019 103603353
17137 Фондация Увалиеви 2019 121912903
17136 ДЗЗД РЕМОТЕХ 2019 103925176
17135 Смарт Информ 2019 176560344
17134 ДЗЗД "РИЧ" 2019 102618886
17133 Перфект-73 ДД 2019 176251682
17132 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЕКОСТАР1 2019 177131999
17131 ЗАЛОЖНА КЪЩА ДУБРОВНИК ДЗЗД 2019 103795373
17130 ЗАЛОЖНА КЪЩА 09 ДЗЗД 2019 175775080
17129 БЕРКОВСКИ МРАМОР ДЗЗД 2019 176848916
17128 ФИЛМИ БГ ДЗЗД 2019 175491450
17127 ЗА ДОМА БГ ДЗЗД 2019 175491468
17126 СТРОЯ БГ ДЗЗД 2019 175491475
17125 ЗАКОНИ БГ ДЗЗД 2019 175491482
17124 ВИДЕО КЛУБ БГ ДЗЗД 2019 175496903
17123 ДАНЪЦИ БГ ДЗЗД 2019 175496928
17122 КОНСОРЦИУМ В И К МРЕЖИ НА ГР. РУСЕ ПТК-КС-ВАРНА 2019 131410258
17121 ХИТОВЕ БГ ДЗЗД 2019 175491518
Страница: 2 / 126
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни