Специализирано интернет издание за публикуване на

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2016 г

съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството, срок за публикуване на ГФО- 30.06.2017 г

Публикувани при нас
до сега
над 13 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Търсене в ГФО публику-
вани до 19.02.2017 г


Последна новина
Министърът на финансите с ново Указание относно публикуването на ГФО

05.06.2017 г

Министeрство на финансите публикува ново Указание № УК- 2/05.06.2017 г относно прилагането на глава Шеста от Закона за счетоводството- "Публичност на финансовите отчети".

С Указанието можете да се запознаете от тук: Указание № УК- 2/05.06.2017 г на Министерство на финансите

 

Източник: Министерство на финансите

 
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2013, 2014 и 2015 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

вижте повече ..


Често задавани въпроси

Ако фирмата ми не е осъществявала през последните няколко години дейност, трябва ли да публикувам годишния си ГФО?

Независимо от това дали предприятието не е осъществявало дейност само през последната година, или през последните няколко години или никога, то следва да съставя и публикува годишни финансови отчети /ГФО/, в които да е отразена липсата на дейност за конкретната година, за която се отнася съответният отчет.

Законът за счетоводството изисква предприятията да съставят и публикуват финансови отчети, независимо от това дали са извършвали дейност или не. Законът казва, че когато предприятието има намерение или необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност, трябва да приложи ликвидационна или друга подобна база, но не и, че може да не съставя, а от там и да публикува отчети.

Т.е. Отговорът е- да. Задължително трябва да публикувате отчетите си, независимо от това дали фирмата е имала дейност или не. Непубликуването в срок на годишните финансови отчети /ГФО/ се наказва с глоба от 200 лв до 3000 лв за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец, с имуществена санкция от 0.1 дао 0.5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер. Допълнителни неблагоприятни последици следват и след последните промени на Търговския закон.Едва преди няколко дни научих, че за недействащото ни ДЗЗД трябвало да публикуваме отчети в интернет. Оказа се, че за 2013, 2014 и 2015 г сме пропуснали всички срокове. Какво да правим?

Сроковете сте пропуснали, но винаги е по-добре, когато изпълните задълженията си, макар и след сроковете. Така, че ни изпратете отчетите си без, каквото и да е притеснение, и ние ще ги публикуваме.Управител съм на ООД, което е регистрирано през 2014 г и до сега не сме публикували отчети. Разбрах, че вече съм изпуснал всички срокове, в който е трябвало да публикувам отчетите си в търговския регистър, но се чудех дали мога да ги публикувам вместо там, при Вас. Дали това ще мине?

Винаги можете да публикувате при нас всякакви отчети, но с това не изпълнявате законовите си задължения, ако те са да ги публикувате в търговския регистър. Т.е. нито този, нито който и да е подобен сайт за публикуване на отчети НЕ МОЖЕ да замести търговския регистър към Агенция по вписванията, ако сте задължени да публикувате там и с публикуването в такъв сайт не можете да избегнете глоба, ако служителите на НАП решат да Ви глобят.

Съветът ми е възможно най-бързо да поискате публикуването на Вашите годишни финансови отчети за пропуснатите години в търговския регистър. Преди време от НАП обещаха да проявят повече снизходителност, когато макар и със закъснение, все пак, документи за публикуването на отчетите са подадени.Главен счетоводител съм на гражданското дружство по ЗЗД и искаме да публикуваме отчетите му при Вас. Интересува ме, мога ли да Ви изпратя отчетите в екселски формат, както се генерират от счетоводната програма или трябва да ги разпечатаме подпишем и тогава да Ви ги изпратим?

Ако ни изпратите файловете направо, както ги е генерирала програмата те ще бъдат без подпис и печат. Т.е. това изобщо няма да бъдат документи, респективно отчети. Това ще бъдат просто едни попълнени бланки. А за да изпълните задълженията си по закон, Вие трябва да публикувате годишни финансови отчети с всички изискуеми реквизити, както изисква чл.25 от ЗСч, включително подписи и печати. Следователно публикуването на така генерираните от програмата Ви файлове няма да бъде изпълнение на закона. Трябва да ги разпечатате, да се подпишат и подчетат и така да се публикуват. Ние, разбира се, няма да върнем или откаже публикуването на такива файлове, но Вие няма да сте изпълнили законовото си задължение и това не е добре за Вас.Управител съм на ДЗЗД и трябва да публикуваме годишни финансови отчети в издание, като Вашето, но не разбрах, освен самите отчети, какво още се публикува- данъчната декларация, протокол от общото събрание и какво още?

На публикуване подлежат годишните финансови отчети и нищо друго. Т.е баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, справка за дълготрайните активи и приложение. А ако сте микропредприятие, Вашият годишен финансов отчет може да се състои само от баланс.
Годишната данъчна декларация не е част от годишния финансов отчет и не се публикува.
Протоколът от общото събрание също няма изискване да се публикува. Законът за счетоводството изисква публикувания отчет да е приет от Общото събрание, но никъде не изисква да се публикува и протокол.
В търговския регистър изискват протоколите от общите събрания, като доказателство, че отчетите са приети, на основание чл.62, ал.2 от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, но тя се отнася само за търговския регистър, не и за публикуване на отчети на друго място, каквито са специализираните интернет сайтове, какъвто е този.

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Бисквитки