Специализирано интернет издание за публикуване на

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2018 г

съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

Публикувани при нас
до сега
над 15 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Търсене в ГФО публику-
вани до 19.02.2017 г
Последна новина
Нови моменти в публикуването на ГФО 2018 г и Декларациите за фирмите без дейност през 2018 г

26.02.2019 г

С публикуването на ДВ бр. 98/2018 г, бяха въведени някои съществени промени в публикуването на ГФО 2018 г и Декларациите за фирмите без дейност през 2018 г по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, в сравнение с изискванията през 2018 г за публикуването на отчетите и декларациите за 2017 г, а именно:

 

1. Публикуването на декларациите на фирмите без дейност по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч се прави там, където биха се публикували ГФО, ако предприятията бяха действащи, т.е. търговците, кооперациите и пререгистрираните ЮЛНЦ- търговския регистър, а останалите ДЗЗД, осигурителни каси, търговски представителства, адвокатски и нотариални дружества и пр- в икономическо издание или интернет.


2. Публикуването на ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- техните отчети и Декларации за липса на дейност по чл.38, л.9, т.2 ЗСч се публикуват в икономическо издание или интернет до пререгистрацията им, като в закона вече е разписан график за публикуването на ГФО в търговския регистър след пререгистрацията, както следва:

- пререгистрираните до 31 май 2019 г., публикуват в срок до 30 юни на 2019 г. отчетите за 2017 и 2018 г.;

- пререгистрираните в периода от 1 юни 2019 г. до 31 май 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2020 г. отчетите за 2017, 2018 и 2019 г. и

- пререгистрираните в периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2021 г. отчетите за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.


3. Отпада изискването във финансовите отчети да се поставят печат на предприятието и на счетоводното предприятие, което е съставител на отчета, освен ако друг закон изрично не го изисква.

 

Остават различните срокове зе публикуване на ГФО-тата и Декларациите- ГФО 2018 се публикуват до 30 юни 2019 г, а Декларациите за липса на дейност по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч- до 31.03.2019 г

 

 

От "АВЕ КОМЕРС" ЕООД

 
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2015, 2016 и 2017 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Често задавани въпроси

Ако фирмата ми не е осъществявала през последните няколко години дейност, трябва ли да публикувам годишния си ГФО?

Независимо от това дали предприятието не е осъществявало дейност само през последната година, или през последните няколко години или никога, то следва да съставя годишни финансови отчети /ГФО/, в които да е отразена липсата на дейност за конкретната година, за която се отнася съответният отчет.

Законът за счетоводството изисква предприятията да съставят ГФО, независимо от това дали са извършвали дейност или не. Законът казва, че когато предприятието има намерение или необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност, трябва да приложи ликвидационна или друга подобна база, но не и, че може да не съставя ГФО.

Съставените до 2016 г включително, годишни финансови отчети /ГФО/, следваше да бъдет публикувани до 30 юни на следващата година. В сила от 01.01.2018 г, предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на § 1, т.30 от ЗСч, вместо ГФО, са задължени в срок до 31 март на следващата календарна година да публикуват декларация, с която декларират това обстоятелство.

Това означава, че е необходимо до ГФО 2016 г да публикувате своите ГФО, макар и със закъснение, а за 2017 г и 2018 г да публикувате декларация, с която декларирате, че не сте осъществявали дейност през 2017 г. и 2018 г. Моля, обърнете внимание, че срокът за това е по-къс- до 31 март 2018 г
 Едва преди няколко дни научих, че за недействащото ни ДЗЗД трябвало да публикуваме отчети в интернет. Оказа се, че за 2015, 2016 и 2017 г сме пропуснали всички срокове. Какво да правим?

Сроковете сте пропуснали, но винаги е по-добре, когато изпълните задълженията си, макар и след сроковете. Така, че ни изпратете отчетите си без, каквото и да е притеснение, и ние ще ги публикуваме.Управител съм на ООД, което е регистрирано през 2014 г и до сега не сме публикували отчети. Разбрах, че вече съм изпуснал всички срокове, в който е трябвало да публикувам отчетите си в търговския регистър, но се чудех дали мога да ги публикувам вместо там, при Вас. Дали това ще мине?

Винаги можете да публикувате при нас всякакви отчети, но с това не изпълнявате законовите си задължения, ако те са да ги публикувате в търговския регистър. Т.е. нито този, нито който и да е подобен сайт за публикуване на отчети НЕ МОЖЕ да замести търговския регистър към Агенция по вписванията, ако сте задължени да публикувате там и с публикуването в такъв сайт не можете да избегнете глоба, ако служителите на НАП решат да Ви глобят.

Съветът ми е възможно най-бързо да поискате публикуването на Вашите годишни финансови отчети за пропуснатите години в търговския регистър. Преди време от НАП обещаха да проявят повече снизходителност, когато макар и със закъснение, все пак, документи за публикуването на отчетите са подадени.Главен счетоводител съм на гражданското дружство по ЗЗД и искаме да публикуваме отчетите му при Вас. Интересува ме, мога ли да Ви изпратя отчетите в екселски формат, както се генерират от счетоводната програма или трябва да ги разпечатаме подпишем и тогава да Ви ги изпратим?

Ако ни изпратите файловете направо, както ги е генерирала програмата те ще бъдат без подпис и печат. Т.е. това изобщо няма да бъдат документи, респективно отчети. Това ще бъдат просто едни попълнени бланки. А за да изпълните задълженията си по закон, Вие трябва да публикувате годишни финансови отчети с всички изискуеми реквизити, както изисква чл.25 от ЗСч, включително подписи и печати, когато се изискват. Следователно публикуването на така генерираните от програмата Ви файлове няма да бъде изпълнение на закона. Трябва да ги разпечатате, да ги подпишате и подчетате, ако е приложимо, и така да ги публикувате. Ние, разбира се, няма да върнем или откажем публикуването на такива файлове, но Вие няма да сте изпълнили законовото си задължение и това не е добре за Вас.Управител съм на ДЗЗД и трябва да публикуваме годишни финансови отчети в издание, като Вашето, но не разбрах, освен самите отчети, какво още се публикува- данъчната декларация, протокол от общото събрание и какво още?

На публикуване подлежат годишните финансови отчети и нищо друго. Т.е баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, справка за дълготрайните активи и приложение, в общия случай. Ако сте микропредприятие, Вашият годишен финансов отчет може да се състои само от баланс.
Годишната данъчна декларация не е част от годишния финансов отчет и не се публикува.
Протоколът от общото събрание също няма изискване да се публикува. Законът за счетоводството изисква публикувания отчет да е приет от Общото събрание, но никъде не изисква да се публикува и протокол.
В търговския регистър изискват протоколите от общите събрания, като доказателство, че отчетите са приети, на основание чл.62, ал.2 от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, но тя се отнася само за търговския регистър, не и за публикуване на отчети на друго място, каквито са специализираните интернет сайтове, какъвто е този.
 


Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч. Можем ли да я публикуваме до 30 юни при Вас?

Декларацията за липса на дейност по чл.38, ал.9, т.2 е една възможност за предприятията, които не са имали дейност през отчетния период, вместо ГФО, да публикуват такава декларация. Това е облекчение, което може да се ползва до 31 март до годината, следваща отчетния период. Когато този срок се изпусне, отпада и възможността за ползване на това облекчение и остава задължението за публикуване на ГФО.

Т.е. във Вашия случай, следа до 30 юни да публикувате ГФО там, където по закон се изисква това да стане- в ТРРЮЛНЦ (търговския регистър), ако сте регистрирани там, или в специализирано интернет издание, като нашето. Повече информация относно това кой къде трябва да публикува ГФО, вижте от тук.

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни