Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
НАП отчете рекорден ръст на събраните през 2022 г. просрочени задължения
Над 5 млрд. лв. неплатени в срок налози са постъпили в бюджета през миналата година

16.02.2023 г

Рекорден ръст на платените през 2022 г. просрочени задължения, отчете Националната агенция за приходите. Над 5 млрд. лв. данъци и осигурителни вноски са събрани през изминалата година в резултат на усилията на публичните изпълнители, служителите в Кол центъра и инспекторите по приходите в НАП, което е с почти 30 % повече в сравнение с 2021 г.

По-високата събираемост се дължи на ранното уведомяване на гражданите и фирмите, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове, проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от НАП. При трайна липса на съдействие и плащане от страна на длъжниците обаче се стига до търгове за продажба на имуществото, а в някои случаи се търси отговорност за дълговете лично и от управителите на задлъжнелите фирми.

Над 348 млн. лв. са просрочените задължения, събрани от НАП през 2022 г., от изпълнители на обществени поръчки и други получатели на държавни и общински средства. Благодарение на автоматизирана система на МФ, всички органи уведомяват приходната агенция преди да платят и проверяват дали изпълнителите на поръчките имат публични задължения. При наличие на задължения, публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на плащането за погасяване на дълговете към фиска.

От приходната агенция препоръчват на гражданите и фирмите да ползват е-услугите на НАП с ПИК или КЕП, за да проверят дали имат задължения и какъв е актуалният им размер. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.

Източник: НАП
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Често задавани въпроси


Ако ДЗЗД не е осъществявало през последните няколко години дейност, трябва ли да публикувам годишен ГФО?

Съставените до 2016 г включително, годишни финансови отчети- ГФО, следваше да бъдет публикувани до 30 юни на следващата година. В сила от 01.01.2018 г, предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на § 1, т. 30 от ЗСч, вместо ГФО, бяха задължени в срок до 31 март на следващата календарна година да публикуват декларация, с която декларират това обстоятелство. От 2020 г, тези срокове са променени и сега срокът за декларациите за липса на дейност е 30-ти юни, а за годишните финансови отчети- ГФО е 30-ти септември на следващата календарна година.

Това означава, че за 2019 г трябва да публикувате декларация, с която декларирате, че не сте осъществявали дейност през тази година. Ако обаче през 2019 г не сте извършвали дейност и през 2020 г вече сте декларирали това обстоятелство, то през следващите години нямате задължение да подавате декларация отново, ако липсата на дейност е продължила, тъй като за периодите, започващи на и от 01.01.2019 г декларирането на липса на дейност се извършва еднократно.
 Едва преди няколко дни научих, че за недействащото ни ДЗЗД трябвало да публикуваме отчети в интернет. Оказа се, че за 2019, 2020 и 2021 г сме пропуснали всички срокове. Какво да правим?

Сроковете сте пропуснали, но винаги е по-добре, когато изпълните задълженията си, макар и след сроковете. Ако Вашето ДЗЗД не е извършвало дейност през тези години, сте можели да публикувате вместо ГФО, декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, но това е облекчение, което може да се ползва в определен срок- 30-ти юни на следващата календарна година.

Тъй като очевидно при Вас тези срокове са изпуснати, сега можете да публикувате нулеви ГФО за 2019, 2020 и 2021 г. Макар и изпратени със закъснение, ние ще ги публикуваме.

Ако през 2020 г, бяхте публикували Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за липса на дейност през 2019 г, нямаше да има нужда през следващите години да публикувате такава декларация, но тъй като сте пропуснали това свое задължение, сега до 30.06.2023 г трябва да публикувате такава декларация, че през 2022 г Вашето предприятие не е извършвало дейност по смисъла на § 1, т. 30 от ДР ЗСч и през следващите години няма да имате такова задължение, ако липсата на дейност продължава.Управител съм на ООД, което е регистрирано през 2017 г и до сега не сме публикували отчети. Разбрах, че вече съм изпуснал всички срокове, в който е трябвало да публикувам отчетите си в търговския регистър, но се чудех дали мога да ги публикувам вместо там, при Вас. Дали това ще мине?

Винаги можете да публикувате при нас всякакви отчети или декларации, но с това не изпълнявате законовите си задължения, ако те са да ги публикувате в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ. Т.е. нито този, нито който и да е подобен сайт за публикуване на отчети/декларации НЕ МОЖЕ да замести търговския регистър- ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, ако сте задължени да публикувате там и с публикуването в такъв сайт не можете да избегнете глоба, ако служителите на НАП решат да Ви глобят.

Съветът ни е възможно най-бързо да поискате публикуването на Вашите годишни финансови отчети за пропуснатите години в търгоския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанса цел- ТРРЮЛНЦ. Преди време от НАП обещаха да проявят повече снизходителност, когато макар и със закъснение, все пак, документи за публикуването на отчети/декларации са подадени.Главен счетоводител съм на гражданското дружство по ЗЗД и искаме да публикуваме отчетите му при Вас. Интересува ме, мога ли да Ви изпратя отчетите в екселски формат, както се генерират от счетоводната програма или трябва да ги разпечатаме подпишем и тогава да Ви ги изпратим?

Ако ни изпратите файловете направо, както ги е генерирала програмата, те ще бъдат без подпис и печат. Т.е. това изобщо няма да бъдат документи, респективно отчети. Това ще бъдат просто едни попълнени бланки. А за да изпълните задълженията си по закон, Вие трябва да публикувате годишни финансови отчети с всички изискуеми реквизити, както изисква чл.25 от ЗСч, включително подписи и печати, когато се изискват. Следователно публикуването на така генерираните от програмата Ви файлове няма да бъде изпълнение на закона. Трябва да ги разпечатате, да ги подпишате и подчетате, ако е приложимо, и така да ги публикувате. Ние, разбира се, няма да върнем или откажем публикуването на такива файлове, но Вие няма да сте изпълнили законовото си задължение, с всички произтичащи от това последствия.Управител съм на ДЗЗД и трябва да публикуваме годишни финансови отчети в издание, като Вашето, но не разбрах, освен самите отчети, какво още се публикува- данъчната декларация, протокол от общото събрание и какво още?

На публикуване подлежат годишните финансови отчети и нищо друго. Т.е баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, справка за дълготрайните активи и приложение, в общия случай. Ако сте микропредприятие, от Вашия годишен финансов отчет може да публикувате само баланс.

Годишната данъчна декларация не е част от годишния финансов отчет и не се публикува.
Протоколът от общото събрание също няма изискване да се публикува. Законът за счетоводството изисква публикувания отчет да е приет от Общото събрание, но никъде не изисква да се публикува и протокол.

В търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, до преди 2 години изискваха протоколите от общите събрания, като доказателство, че отчетите са приети, на основание чл.62, ал.2 от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ, а сега- декларация по образец, но тя се отнася само за ТРРЮЛНЦ, не и за публикуване на отчети на друго място, каквито са специализираните интернет издания, каквото е това.
 


Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. Можем ли да я публикуваме до 30 септември при Вас?

Декларацията за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 е една възможност за предприятията, които не са имали дейност през отчетния период, вместо ГФО, да публикуват такава декларация. Това е облекчение, което може да се ползва до определен срок. През 2019 г това беше 31 март, а сега е 30 септември на годината, следваща отчетния период. Когато този срок се изпусне, отпада и възможността за ползване на това облекчение и остава задължението за публикуване на ГФО.

Т.е. във Вашия случай, следва до 30 септември да публикувате ГФО там, където по закон се изисква това да стане- в ТРРЮЛНЦ (търговския регистър), ако сте регистрирани там, или в специализирано интернет издание, като нашето. Повече информация относно това кой къде трябва да публикува ГФО, вижте от тук.

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни