Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
НАП отчете рекорден ръст на събраните през 2022 г. просрочени задължения
Над 5 млрд. лв. неплатени в срок налози са постъпили в бюджета през миналата година

16.02.2023 г

Рекорден ръст на платените през 2022 г. просрочени задължения, отчете Националната агенция за приходите. Над 5 млрд. лв. данъци и осигурителни вноски са събрани през изминалата година в резултат на усилията на публичните изпълнители, служителите в Кол центъра и инспекторите по приходите в НАП, което е с почти 30 % повече в сравнение с 2021 г.

По-високата събираемост се дължи на ранното уведомяване на гражданите и фирмите, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове, проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от НАП. При трайна липса на съдействие и плащане от страна на длъжниците обаче се стига до търгове за продажба на имуществото, а в някои случаи се търси отговорност за дълговете лично и от управителите на задлъжнелите фирми.

Над 348 млн. лв. са просрочените задължения, събрани от НАП през 2022 г., от изпълнители на обществени поръчки и други получатели на държавни и общински средства. Благодарение на автоматизирана система на МФ, всички органи уведомяват приходната агенция преди да платят и проверяват дали изпълнителите на поръчките имат публични задължения. При наличие на задължения, публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на плащането за погасяване на дълговете към фиска.

От приходната агенция препоръчват на гражданите и фирмите да ползват е-услугите на НАП с ПИК или КЕП, за да проверят дали имат задължения и какъв е актуалният им размер. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.

Източник: НАП
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Договор с нас


ОБЩИ УСЛОВИЯ
(договор)
ЗА АВТОМАТИЧНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
В СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЕ НА “АВЕ КОМЕРС” ЕООД,
обособено в уеб сайт

www.публикуваненагфо.com
(xn--80aabehksqhybob0dex.com)

 

І. Общи разпоредби

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на услугата "Автоматично публикуване на финансови отчети" в специализирано интернет издание, обособено в уеб сайт www.публикуваненагфо.com (xn--80aabehksqhybob0dex.com) , предоставяна от "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, наричано по-нататък за краткост ДРУЖЕСТВОТО и получателя на услугата "Автоматично публикуване на финансови отчети", наричан по-долу за краткост ЗАЯВИТЕЛ.

Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на услугата “Автоматично публикуване на финансови отчети” САМО в посочения по-горе уеб сайт и не засяга по никакъв начин Общите условия в другите уеб сайтове на “АВЕ КОМЕРС” ЕООД.


ІІ. Дефиниции

Чл. 1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
(1) "
www.публикуваненагфо.com (xn--80aabehksqhybob0dex.com)“, наричан по-долу за краткост ИЗДАНИЕТО е уебсайт- виртуален информационен ресурс в Интернет, който дава възможност на получателите на услугата и на потребителите да ползват услугата “Автоматично публикуване на финансови отчети” и да откриват информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на САЙТА или на други сървъри, извън контрола на “АВЕ КОМЕРС” ЕООД.
(2) "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, ЕИК 103134023, e търговското дружество със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул."Дръзки" 13, тел.факс: 052/630-087, мобилен 0886/432-833.
(3) "ЗАЯВИТЕЛ" е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, което по задължение или собствено желание ползва услугата “Автоматично публикуване на финансови отчети” от “АВЕ КОМЕРС” ЕООД.
(4) "Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
(5) “Финансови отчети” по смисъла на настоящите Общи условия са всякакви видове- междинни, годишни, пълни, съкратени финансови отчети и други отчети- например, но не само отчети за дейността и други подобни, на предприятията.
(6) “Представител на ЗАЯВИТЕЛЯ” може да бъде всяко физическо или юридическо лице, упълномощено да поиска услугата “Автоматично публикуване на финансови отчети”, както и съставителя на отчетите по смисъла на Закона за счетоводството или одитора на предприятието.
(7) “Незабавно” и “едновременно” означава кратък времеви период от няколко минути до няколко часа в рамките на технически необходимото време за обработка на съответните заявки от съответните сървъри.


ІІІ. Съгласие с Общите Условия

Чл. 2. С изпращането на финансов отчет за публикуване в ИЗДАНИЕТО се смята, че Заявителят, лично или чрез представител декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.


ІV. Предмет на договора

Чл. 3. “АВЕ КОМЕРС” ЕООД предоставя на ЗАЯВИТЕЛЯ предвидената в настоящите Общи условия услуга "Автоматично публикуване на финансови отчети” в ИЗДАНИЕТО, при посочените по-долу условия.


V. Права и задължения на страните

А. Права и задължения на заявителя

Чл. 4. С изпращането на финансов отчет на сървъра на уеб сайта чрез разположената на него форма за публикуване на финансови отчети, се смята, че ЗАЯВИТЕЛЯТ, лично или чрез представител, желае да ползва услугата “Автоматично публикуване на финансови отчети”, предоставяна от “АВЕ КОМЕРС” ЕООД.

Чл. 5. ЗАЯВИТЕЛЯТ изпраща на сървъра на уеб сайта финасовия си отчет чрез формата за публикуване на финансови отчети в 1 /един/ или повече, но не повече от 35 файла, общо ненадвишаващи 32 МБ при ограничение за един файл- 16 Мб и задължително с имена на латиница, съгласно изискванията на приложимите за съответната финансова година законови разпоредби, освен ако не желае публикуването на финансови отчети, различни от законно изискваните.

Чл. 6. ЗАЯВИТЕЛЯТ се задължава вярно, точно и изчерпателно да попълни всички необходими данни във формата за публикуване на финансови отчети, а именно:

1. Пълно наименование по регистрация на предприятието;
2 .Седалище и адрес на управление на предприятието;
3. ЕИК / БУЛСТАТ е ид.№ по ДДС, ако има такъв;
4. Имената на лицето, представляващо предприятието;
5. Имената на съставителя на отчетите;
6. Имената на одитора на предприятието, ако има такъв;
7. Година на отчета;
8. Лице за контакт и
9. Адрес на електронна поща /имейл/

Чл. 7. /Промяна от 01.02.2013 г/ Извън информация по чл.6, ЗАЯВИТЕЛЯТ се задължава да предостави и:
1.
Платежна информация, когато:

  • лицето, което плаща таксата за публикуване на финансов отчет е различно от предприятието, чийто отчет се публикува и това не е отбелязано в документа за плащане- вносна бележка или платежно нареждане.

  • винаги, когато плащането се извършва чрез микросметка в ePay.bg.
     

2. Ако получателят на фактурата е различен от предприятието, чийто отчет се публикува, да попълни- наименование на предприятието, на което да бъде издадена фактурата, адрес, БУЛСТАТ/ЕИК, ИД № по ДДС, ако има такъв/ и МОЛ.

Чл. 8. ЗАЯВИТЕЛЯТ има право едновременно с публикуването на финансовия отчет да получи на посочения от него адрес на електронната поща /имейл/ Удостоверение за публикуван финансов отчет с уникален номер, вписано в Регистъра на удостоверенията, публикуван в ИЗДАНИЕТО, заедно с връзка /линк/ към публикувания финансов отчет.

Чл. 9. /Промяна от 18.03.2013 г/ ЗАЯВИТЕЛЯТ се задължава да заплати на “АВЕ КОМЕРС” ЕООД възнаграждение за предоставяне на услугата в посочения в ИЗДАНИЕТО размер по един от следните начини:

1. по банковата сметка на ДРУЖЕСТВОТО: IBAN: BG58 BPBI 7945 1064 2180 02 ;
ВIC: BPBIBGSF, "Юробанк България" АД /Пощенска банка/ или

2. чрез микросметка в ePay или

3. друг начин, посочен в изданието.

Чл. 10. /Промяна от 01.02.2013 г/ ЗАЯВИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнагражданието по чл. 9 в такъв срок, че то да постъпи по сметка или микросметка на ДРУЖЕСТВОТО в срок до 14 /четиринадесет/ дни от датата на публикуването на финансовия отчет в ИЗДАНИЕТО.

Чл. 11. /Промяна от 01.02.2013 г/ В случай, че по посочената сметка или микросметка на ДРУЖЕСТВОТО не постъпи плащане в срока по чл. 10 АВТОМАТИЧНО, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДАНИЕ И БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО УВЕДОМЯВАНЕ:

1. Се прекратява достъпа до финансовия отчет и допълнителната информация към него по чл.6 и

2. От Регистъра на Удостоверенията за публикувани финансови отчети, публикуван в ИЗДАНИЕТО се изтрива информацията за Удостоверението за публикуван финансов отчет, с което Удостоверението става НЕВАЛИДНО т.е. губи доказателствената си сила за това, че финансовият отчет е публикуван в ИЗДАНИЕТО на съответната посочена в него дата.

Чл.12. /Промяна от 01.02.2013 г/ За целите на тези Общи условия ще се смята, че плащане не е постъпило в срока по чл. 10 и тогава, когато в платежния документ не е посочено за публикуването на финансов отчет на кое предприятие се плаща и информацията по чл.7 не е попълнена във формата за публикуване на финансови отчети, базирана в ИЗДАНИЕТО.

Чл. 13. ЗАЯВИТЕЛЯТ се задължава при ползуване на предоставяната от “АВЕ КОМЕРС” ЕООД услуга:

1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
3. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
4. да уведомява незабавно “АВЕ КОМЕРС” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

Чл. 14. ЗАЯВИТЕЛЯТ има право по всяко време преди изтичането на срока по чл. 16 да поиска от ДРУЖЕСТВОТО да прекрати достъпа до неговия отчет, като изпрати за целта:

  • по адрес на управление на ДРУЖЕСТВОТО писмено, нотариално заверено искане или

  • на адреса на електронната поща /имейла/ посочен в ИЗДАНИЕТО искане, представляващо валиден електронен документ според изискванията на ЗЕДЕП.

 

Б. Права и задължения на “АВЕ КОМЕРС” ЕООД

Чл. 15. ИЗДАНИЕТО се задължава да публикува незабавно в електронен формат, предоставения чрез формата за публикуване на финансови отчети, финансов отчет без да променя съдържанието му, в едно с информацията по чл.6.

Чл. 16. ИЗДАНИЕТО се задължава едновременно с публикуването на финансовия отчет да изпрати на посочения от ЗАЯВИТЕЛЯ адрес на електронната поща /имейл/ Удостоверение за публикуван финансов отчет с уникален номер, вписано в Регистъра на удостоверенията, публикуван в ИЗДАНИЕТО.

Чл. 17. Тогава, когато е изпълнено условието за плащане в срока по чл. 10, ИЗДАНИЕТО се задължава да осигури свободен неплатен достъп до публикувания по реда на тези Общи условия, отчет за период не по-кратък от 3 /три/ години от датата на публикуването му, удостоверена чрез датата вписана в Регистъра на удостоверенията за публикувани финансови отчети.

Чл. 18. ДРУЖЕСТВОТО не е задължено да прекрати достъпа до публикуването на отчетите веднага след изтичането на срока по чл.17, но по искане на ЗАЯВИТЕЛЯ, то е длъжно да прекрати достъпа до отчета в срок до 3 /три/ дни от момента на получаването на искането по електронната си поща или адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 19. В случаите по чл.14, ДРУЖЕСТВОТО е задължено да прекрати достъпа до отчета на ЗАЯВИТЕЛЯ в срок до 3 /три/ дни от момента на получаването искането.

Чл. 20. /Промяна от 01.01.2013 г/ “АВЕ КОМЕРС” ЕООД се задължава да издаде електронна фактура за извършената услуга в законно установените срокове и да я изпрати на адреса на електронна поща /имейла/, посочен от заявителя във формата за публикуване на финансови отчети.

С ползването на услугата “Автоматично публикуване на финансов отчет” се смята, че Заявителят, лично или чрез представител заявява съгласието си да приеме документирането на доставката на услугата с електронна фактура или електронно известие към фактура, освен ако изрично не пожелае получаването на хартиена фактура от адреса на “АВЕ КОМЕРС” ЕООД или изпращането на хартиена фактура до посочен адрес срещу заплащането на съответната допълнителна такса, посочена в изданието.

Чл. 21. “АВЕ КОМЕРС” ЕООД си запазва правото да изтрива от сървъра на уеб сайта:

1. нечетими и/или с лошо качество документи;
2. публикувани данни, към които няма прикачени файлове и/или те не са с финансови отчети.

 

VІ.Ограничаване на отговорността

Чл. 22. “АВЕ КОМЕРС” ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Заявителя използва предоставяната услуга “Автоматично публикуване на финансови отчети” и публикува отчетите във вида, в който са предоставени и не носи отговорност за вида и съдържанието на предоставените документи и информацията в тях.


VІІ. Неотговорност

Чл. 23. “АВЕ КОМЕРС” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на услугата при настъпване на обстоятелства извън контрола на ДРУЖЕСТВОТО- случаи на непреодолима сила, случайни събития и проблеми в глобалната мрежа на Интернет, както и в случаите, в които е упражнило правата си по чл.21 от тези Общи условия.


VІІІ. Обезщетения

Чл. 24. ЗАЯВИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДРУЖЕСТВОТО и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползуване на предоставяната от “АВЕ КОМЕРС” ЕООД услуга "Автоматично публикуване на финансови отчети" в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Чл. 25. “АВЕ КОМЕРС” ЕООД не дължи на ЗАЯВИТЕЛЯ никакво обезщетение, неустойка или други подобни, както и пълно и/или частично връщане на заплатеното на ДРУЖЕСТВОТО възнаграждание за услугата “Автоматично публикуване на финансови отчети”, в случаите на предсрочно прекратяване на достъпа до публикуваните му отчети по чл.14, в случаите по чл.11, както и в случаите по чл.21.


IХ. Други разпоредби


Недействителност

Чл. 26. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


Приложимо право

Чл. 27. По всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Настоящите Общи условия са приети и публикувани в ИЗДАНИЕТО, базирано в уеб сайта на “АВЕ КОМЕРС” ЕООД на 24.06.2011 г

 

Актуализации:

1. Извършена актуализация на 09.01.2012 г- променено наименование на предоставяната чрез www.публикуваненагфо.com услуга от "Публикуване на финансови отчети" на "Автоматично публикуване на финансови отчети" и допълнени данни за контакт.

2. Извършена актуализация на 10.01.2013 г- промяна в чл.20 в правилата за издаване и получаване на фактури.

3. Извършена актуализация на 01.02.2013 г- промяна в чл.чл. 7, 9, 10, 11 и 12 от правилата в начините за плащане и платежната информация, която се предоставя на “АВЕ КОМЕРС” ЕООД.

4. Извършена актуализация на 18.03.2013 г- промяна на банковата сметка.

 

Управител на “АВЕ КОМЕРС” ЕООД: Гинка Радева

 

.

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни