Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
НАП отчете рекорден ръст на събраните през 2022 г. просрочени задължения
Над 5 млрд. лв. неплатени в срок налози са постъпили в бюджета през миналата година

16.02.2023 г

Рекорден ръст на платените през 2022 г. просрочени задължения, отчете Националната агенция за приходите. Над 5 млрд. лв. данъци и осигурителни вноски са събрани през изминалата година в резултат на усилията на публичните изпълнители, служителите в Кол центъра и инспекторите по приходите в НАП, което е с почти 30 % повече в сравнение с 2021 г.

По-високата събираемост се дължи на ранното уведомяване на гражданите и фирмите, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове, проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от НАП. При трайна липса на съдействие и плащане от страна на длъжниците обаче се стига до търгове за продажба на имуществото, а в някои случаи се търси отговорност за дълговете лично и от управителите на задлъжнелите фирми.

Над 348 млн. лв. са просрочените задължения, събрани от НАП през 2022 г., от изпълнители на обществени поръчки и други получатели на държавни и общински средства. Благодарение на автоматизирана система на МФ, всички органи уведомяват приходната агенция преди да платят и проверяват дали изпълнителите на поръчките имат публични задължения. При наличие на задължения, публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на плащането за погасяване на дълговете към фиска.

От приходната агенция препоръчват на гражданите и фирмите да ползват е-услугите на НАП с ПИК или КЕП, за да проверят дали имат задължения и какъв е актуалният им размер. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.

Източник: НАП
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Политика за защита на личните данни


Политика за защита на личните данни
На „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД при извършване на услугата
Публикуване на финансов отчет“
(Доп.от 01.07.2018 г)

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, АВЕ КОМЕРС ЕООД отговаря на изискванията на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

Наиманование "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 103134023
Седалище и адрес на управление, адрес на упражняване на дейността и данни за кореспонденция:
гр. Варна, 9 000, район Одесос, ул.“Дръзки“ 13.
E-mail: otcheti.firmi@gmail.com
Телефон.: 052 630 087
Вписано, като администратор на лични данни в КЗЛД под рег.№ 150565.


Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg


„АВЕ КОМЕРС“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услугата „Публикуване на финансови отчети“ и във връзка с това, сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

 • Изпълнение на задълженията на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД по договор с Вас;

 • За целите на легитимния интерес на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД.

(2) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за съгласие за получаване на електронни писма от нас с информация за новости и покани във връзка с предоставяните от нас услуги, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;

 • изпращане на Удостоверения до Вас за публикувани финансови отчети при ползване на услугата за автоматично публикуване, фактури, както и съобщения относно уточняване на плащания, публикуване на отчети и др. подобни, когато е необходимо;

 • изпращане на електронни писма от нас с информация за новости и покани във връзка с предоставяните от нас услуги и др.

 • счетоводни цели;

 • статистически цели;

 • защита на информационната сигурност;

 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

(2) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните, когато е необходимо;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите и други държавни и общински органи.

 • Във връзка с евентуални правни спорове.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД?

Чл. 3. (1) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Публикуване на финансов отчет в уебсайта, при което Заявителят на услугата предоставя на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД, а чрез него и на потребителите на информацията: данни за индивидуализацията на предприятието и финансовия му отчет, изисквани по Закона за счетоводството, включващи: наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, представляващ предприятието, съставител на отчета и период на отчета, както и самия отчет.

 • Доп.от 01.07.2018 г) "АВЕ КОМЕРС" ЕООД не изисква наличието на лични данни в публикуването то Заявителите на услугата, документи- финансови отчети или декларации. "АВЕ КОМЕРС" ЕООД няма възможност да следи и контролира публикуваните документи и публикуването в тях на лични данни е на отговорност на Заявителя на услугата.

 • Заедно с така представените данни, които се публикуват в специализираното интернет издание, заявителят представя на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД и данни, които не са публични и са на разположение само на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД, включващи:
 • платежна информация, необходима ни, за да установим плащането за извършеното публикуване;

 • данни за фактурата, необходими ни, за да издадем фактура за извършената услуга и

 • данни за контакт, включващи- имена на лице за контакт, адрес на електронна поща и незадължително- телефон и факс. Така представените данни за контакт са ни необходими, за да изпратим Удостоверение за публикуван финансов отчет при ползване на услугата за автоматично публикуване, фактура, както и писма за уточнения на плащания и публикуване, когато е необходимо.

 • Изпращане на електронни писма от нас с информация за новости и покани във връзка с предоставяните от нас услуги и др. подобни до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;


(2) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: данни за индивидуализацията на предприятието и финансовия отчет му отчет, изисквани по Закона за счетоводството, включващи: наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, представляващ предприятието, съставител на отчета и период на отчета, както и самия отчет

 • Цел за която се събират данните: 1) Да изпълним търсената от Вас услуга по публикуване на финансов отчет.

 • Основание за обработка на личните Ви данни: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR.

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (имена, електронна поща и незадължително- телефон, факс)

 • Цел, за която се събират данните: 1) Изпращане на посочение от Вас адрес на електронна поща на Удостоверение за публикуван финансов отчет при ползване на услугата за автоматично публикуване, електронна фактура и ако е необходимо- уточняващи съобщения относно плащанията и публикуването; 2) Изпращане на информация към Вас, включително при изразено желание – с информация за новости и покани във връзка с предоставяните от нас услуги и др. подобни.

 • Основание за обработка на личните Ви данни – 1) С приемането на общите условия и с публикуването на финансов отчет, между „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR; 2) В случай, че сте изразили съгласие да получавате от нас съобщения с информация за новоости и покани във връзка с предоставяните от нас услуги и др.подобни, ние осъществяваме тази обработка на личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие на основание чл.6, ал.1 б. (а) GDPR;

 • Други данни, които „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR и осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услугите ни.

 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването договор, между „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.


(3) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация,

 • каквато и да е друга чувствителна информация

(4) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не събира и не обработва лични данни на деца.

(5) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД събира личните данни, както от лицата, за които се отнасят, така и от администратори и обработващи техните лични данни.

(6) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на публикуването на финансовия отчет с оглед изпълнението на договора с Вас и легитимните интереси на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, например за целите на счетоводната отчетност, статистиката, информационната сигурност и др.подобни.

(2) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД няма да предава част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Тогава, когато обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие, на основание чл.6, ал.1, б. (а) GDPR, можете да откажете всички или част от Вашите лични данни повече да бъдат обработвани от „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД. В този случай, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) В този случай, „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма без ненужно забавяне, в едномесечен срок.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, като отправите искане до „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД в удобна за Вас писмена форма.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД;

(2) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не е задължено да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД в удобна за Вас форма, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(4) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД няма да изтрие данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД да провери точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.


Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД с писмено искане в удобна за Вас форма и след като удостоверите самоличността си.

(2) Вие можете да поискате от „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на възражение

Чл. 12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 13. (1) Ако „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 14. „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не предава личните Ви данни на трети страни и не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.


Други разпоредби

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. Телефон:02 915 3 518

 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 16. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни в удобна за Вас форма, съдържаща изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 17. (1) Когато възлагате на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2) В случаите по ал. 1, „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да публикувате, включително ако тези данни включват лични данни. Поради това „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не отговаря за верността, точността и законосъобразността на финансовите отчети и придружаващата ги информация, които публикувате. Съответно, отговорността на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД се ограничава до спазването на договора с Вас, съгласно договора (общите условия), както и до предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Сайтът на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

„Бисквитките“ („cookies“) са малки файлове, които се изпращат до компютъра ви от уебсайтовете, които посещавате, и се съхраняват на него. Те се съхраняват във файловата директория на браузъра ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита бисквитка и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал бисквитката. За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org.

Функционални бисквитки: Служат за увеличаване удобството на ползване на уебсайта от посетители. Например, използва се бисквитка, която запаметява настройките за страна и език, предпочитани от Вас. Тези бисквитки са от съществено значение за функционирането на нашите уебсайтове и ключови за улесняването на работата ви с тях. Можете да навигирате без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени например избраните от вас език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено. Тези бисквитки също така запазват продукти от потенциален интерес, когато бъдете пренасочени към сайт на оператор за евентуална покупка.

Аналитични бисквитки: Тези бисквитки ни позволяват да подобряваме своите уебсайтове, като събират информация за това, как се използват те. Този сайт използва бисквитките на Google Analytics с цел да анализира как посетителите използват уебсайта. Ние анализираме данни, за да установим например броя на уникалните потребители, четящи дадена статия (за да знаем кои материали са популярни), или дали даден видеофайл е бил изгледан докрай или само до средата. Също така се интересуваме къде се получава достъп до нашето съдържание, за да знаем как да организираме сайтовете си за оптимално удобство на потребителя.

Бисквитки от трети страни: Те идват от други домейни, които имат вградени в нашите страници елементи, като реклами или изображения. Уебсайтът позволява бисквитките от социални мрежи на няколко определени трети страни. Това позволява на потребителя да споделя съдържание от този сайт в социални мрежи. Тези бисквитки ни помагат да направим съдържанието възможно най-персонализирано, като например ви показваме целеви банери или подходящи препоръки. Проучваме какъв тип препращане е било използвано, за да бъдат достигнати нашите сайтове, например имейл кампания или връзка от препращащ сайт, така че да изчислим ефективността на своите промоции и рекламни кампании. Използваме тези бисквитки за динамично показване на реклами на сайтовете на компанията и на сайтовете на подбрани трети страни.


Как мога да управлявам бисквитките?

Можете да прегледате наличните опции за управление на бисквитки в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на бисквитки, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитки, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си. Освен че управляват бисквитки, браузърите обикновено ви позволяват да контролирате файлове, подобни на бисквитки, например Local Shared Objects, като активирате режима за поверителност на браузъра си.
Ако промените настройките на браузъра си, може да зададете да бъдете известявани при запис на бисквитка в компютъра Ви. Променяйки настройките, можете да укажете също, че не желаете браузърът Ви да приема бисквитки от този уебсайт. Но ако браузърът Ви не приема бисквитки от този уебсайт, е възможно да нямате достъп до всички функции на уебсайта.

Какви мерки за сигурност сме предприели в „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата страница?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата страница е приоритет за нас.

„АВЕ КОМЕРС“ ЕООД е предприел всички необходими организационни и технически мерки с оглед опазването поверителността на Вашите лични данни.

 

Настоящата Политика за защита на личните данни е приета на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и влиза в сила от 25.05.2018 г

 

Управител на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД:
Гинка Радева

 

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни