Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Как да избегнете глоба, ако сте изпуснали срока да публикувате декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г?

10 август 2023 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2023 г, все още има начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г, 2021 г или 2022 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2022 г до 30-ти септември 2023 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2024 г декларация да липса на дейност през 2023 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Фирмите с до 9 работници няма да правят годишен график за отпуските

22.01.2014 г

Задължението микропредприятията да правят график за годишните отпуски на служителите ще бъде премахнато и така ще икономиса на бизнеса над 6 млн. лв. Предложението е залегнало в третия пакет от мерки за намаляване на административната тежест, съставен под егидата на вицепремиера Даниела Бобева и публикуван в портала на правителството за обществено обсъждане.

Ако улеснението се приеме ще се намали административната тежест за 343 000 микропредприятия с персонал до 9 заети, които представляват 92% от общия брой на предприятията в реалния сектор, се посочва в мотивите на предложението. Общият ефект е оценен при среден разход от 20 лв. (включващ възлагане на служител да изготви графика, уведомяване на служителите за стартиране на процедура по изготвяне на графика, събиране на предложенията, обобщаване и принтиране на графика, подписване на графика и информиране на служителите за утвърдения график).

До два месеца работна група трябва да даде идеи как гражданите и фирмите да доказват мълчаливото съгласие на администрацията. Според бизнеса, сега мълчаливото съгласие е вписано само в закона за ограничаване на административното регулиране, но не и в специалните закони и това създава затруднение за хората да се възползват от този режим. Според вицепремиера Даниела Бобева обаче, не във всички дейности мълчаливото съгласие е в интерес на гражданите и бизнеса не може да се прилага в абсолютно всички случаи.

Разрешението за изработване на устройствен план да се издава в срок от 14 дни, а не за месец както е сега, предлагат областните управители, подкрепени от Министерството на инвестиционното проектиране. Ведомството на Иван Данов предлага също разрешенията за разполагане на преместваеми обекти в общините да се издават по обща наредба, която подчиненото му ведомство ще изготви, вместо да се урежда с 264 отделни общински разпоредби.

За инвестиционните проекти, за които не се изготвя оценка за въздействието върху околната среда, да не се изисква и становище на Районната инспекция по околна среда, е друго предложение на областните управители и министерството. Така ще се съкрати срокът на съгласуването им, който сега е поне един месец.

Предлага се по-лека процедура за промяна на предназначението, например на магазин, ако новата му функция не изисква строително-монтажни работи.

Друга идея е да се уеднакви подходът спрямо обектите в т. нар. режим на търпимост, която ще даде възможност те да се ремонтират, реконструират и преустройват. Предвижда се при узаконяването на такива обекти да не се плащат глоби, каквито някои общини са въвели, а само такси.

За издигането на ограда, градински елементи, пристройка към еднофамилна нискоетажна къща и за промяна на предназначението на обект в сграда вече няма да се изисква задължително становище от екоминистерството дали строителството подлежи на ОВОС, няма да се плаща такса. Предложението е или да се премахне това изискване за някои категории строежи, или да се прецизира редът, по който това става.

Според Министерството на инвестиционното проектиране сега съгласуването на идейни инвестиционни проекти по Закона за културното наследство е излишно усложнено. Ведомството смята, че то е излишно и трябва да отпадне за обекти, които не са недвижими културни ценности, както и за строежи, които не попадат в техните граници или охранителни зони. Предлага се да се предвиди поддържането на публичен регистър за недвижимите културни ценности, техните граници и охранителни зони на сайта на Министерството на културата.


Източник: Дневник

 

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни