Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Какво да публикувате?


От какво се състои ГФО и какво подлежи на публикуване?


От какво се състои Годишния финансов отчет- ГФО?

Пълният годишен финансов отчет- ГФО, съгласно чл. 29, ал.1 и 2 от Закона за счетоводството, във връзка с т. 2 от Национален счетоводен стандарт № 1, се състои от:

1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за паричните потоци
4. Отчет за собствения капитал
5. Приложение, включително Справка за нетекущите /дълготрайни/ активи.


Съгласно чл. 29, ал. 4 и 5 от Зсч във връзка с т. 24.3 от НСС 1, микропредприятията, т.е.тези, които към 31 декември на текущия отчетен период не недвишават най-малко два от следните показатели: 1. балансова стойност на активите- 700 000 лв, 2. нетни приходи от продажби- 1 400 000 лв и 3. средна численост на персонала- 10 души, с изключение на инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, може да не съставят приложение, ако условните задължения по т. 24.2, б.“г“ и предоставените аванси и кредити по т. 24.2, б.„д“ от НСС 1, както и информацията относно придобиването на собствени акции по чл.187д от Търговкия закон, е оповестена в бележка под линия към баланса, и в тези случаи техния ГФО може да се състои само от:

1. съкратен баланс по раздели и
2. съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.


Съгласно чл. 29, ал. 6 от ЗСч, ГФО на малките предприятия, т.е. тези, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели: 1. балансова стойност на активите- 8 000 000 лв, 2. нетни приходи от продажби- 16 000 000 лв и 3. средна численост на персонала- 50 души, може да се състои само от:

1. съкратен баланс по раздели и групи,
2. съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и
3. приложение

На основание чл. 29, ал. 8 от ЗСч, микро и малките предприятия по избор могат да съставят пълен комплект финансови отчети.

На основание чл. 29, ал. 9 от ЗСч, средните и големите предприятия, както и предприятията от обществен интерес, независимо от това дали са микро, малки, средни или големи, съставят годишен финансов отчет- ГФО в пълен комплект.
Средни предприятия са тези, които не са малки и към 31 декември на текущия отчетен период не недвишават най-малко два от следните показатели: 1. балансова стойност на активите- 38 000 000 лв, 2. нетни приходи от продажби- 76 000 000 лв и 3. средна численост на персонала- 250 души, а големи- тези, които за текущия период надвишават показателите за средни предпиятия.

 

Кой изготвя Годишни доклади?

На основание чл. 39 от Зсч предприятията изготвят и годишен доклад за дейността.

На основание чл. 42 от Зсч, микро и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и не са инвестиционни дружества и финансови холдингови дружества, могат да не изготвят годишен доклад за дейността, ако информацията относно придобиването на собствени акции по чл.187д от Търговския закон е оповестена в приложението към ГФО или в бележка под линия към баланса.

На основание чл. 43 от Зсч, микро, малките и средните предприятия могат да не включват в доклада за дейността си нефинансова информация.

На основание чл. 40 от Зсч във връзка с Параграф 1, т. 22, букви „а“, „б“ и „в“ от Допълнителнитге разпоредби на ЗСч, предприятията, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава-членка на ЕС, кредитните институции и застрахователите и презастрахователите, включват в доклада си за дейността и декларация за корпоративно управление, съгл.Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На основание чл. 41 от Зсч, големите предприятия от обществен интерес с над 500 души среден брой служители през финансовата година, включват в доклада си за дейността и нефинансова декларация.

На основание чл. 53, ал. 1 от Зсч, големите предприятия и предприятията от обществен интерес, извършващи дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори, изготвят и публикуват едновременно с годишния доклад за дейността си и годишен доклад за плащанията към правителства.

 

Какво подлежи на публикуване?

Съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството се публикува:

Годишният финансов отчет- ГФО на предприятието и годишните доклади, когато трябва да има такива, приети от Общото събрание на съдружниците / акционерите или съответния орган.

На основание чл. 38, ал. 4 от ЗСч, във връзка с Параграф 3 от Допълнителните разпоредби на Зсч, микро и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват най-малко баланс и приложение, когато предприятието има задължение за изготванято му, т.е. микропредприятията, които на основание т.24.3 от СС1 не изготвят приложение, могат да публикуват само изготвения, съгласно изискванията и избора им, баласнс- пълен или съкратен, а малките предприятия- само баланс и приложение.


Не подлежи на задължителна публикация Годишния отчет за дейността / ГОД / на предприятието по чл. 92, ал. 3 от ЗКПО /пълните справки, предоставяни на Националния статистически институт и НАП/, но по Ваше желание можем да го публикуваме.

 

.

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни