Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Какво да публикувате?


От какво се състои ГФО и какво подлежи на публикуване?


От какво се състои Годишния финансов отчет- ГФО?

Пълният годишен финансов отчет- ГФО, съгласно чл.29, ал.1 и 2 от Закона за счетоводството, във връзка с т. 2 от Национален счетоводен стандарт № 1, се състои от:

1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за паричните потоци
4. Отчет за собствения капитал
5. Приложение, включително Справка за нетекущите /дълготрайни/ активи.


Съгласно чл.29, ал.4 и 5 от Зсч във връзка с т. 24.3 от НСС 1, микропредприятията, т.е.тези, които към 31 декември на текущия отчетен период не недвишават най-малко два от следните показатели: 1. балансова стойност на активите- 700 000 лв, 2. нетни приходи от продажби- 1 400 000 лв и 3. средна численост на персонала- 10 души, с изключение на инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, може да не съставят приложение, ако условните задължения по т. 24.2, б.“г“ и предоставените аванси и кредити по т. 24.2, б.„д“ от НСС 1, както и информацията относно придобиването на собствени акции по чл.187д от Търговкия закон, е оповестена в бележка под линия към баланса, и в тези случаи техния ГФО може да се състои само от:

1. съкратен баланс по раздели и
2. съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.


Съгласно чл.29, ал.6 от ЗСч, ГФО на малките предприятия, т.е.тези, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели: 1. балансова стойност на активите- 8 000 000 лв, 2. нетни приходи от продажби- 16 000 000 лв и 3. средна численост на персонала- 50 души, може да се състои само от:

1. съкратен баланс по раздели и групи,
2. съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и
3. приложение

На основание чл.29, ал.8 от ЗСч, микро и малките предприятия по избор могат да съставят пълен комплект финансови отчети.

На основание чл.29, ал.9 от ЗСч, средните и големите предприятия, както и предприятията от обществен интерес, независимо от това дали са микро, малки, средни или големи, съставят годишен финансов отчет- ГФО в пълен комплект.
Средни предприятия са тези, които не са малки и към 31 декември на текущия отчетен период не недвишават най-малко два от следните показатели: 1. балансова стойност на активите- 38 000 000 лв, 2. нетни приходи от продажби- 76 000 000 лв и 3. средна численост на персонала- 250 души, а големи- тези, които за текущия период надвишават показателите за средни предпиятия.

 

Кой изготвя Годишни доклади?

На основание чл.39 от Зсч предприятията изготвят и годишен доклад за дейността.

На основание чл.42 от Зсч, микро и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и не са инвестиционни дружества и финансови холдингови дружества, могат да не изготвят годишен доклад за дейността, ако информацията относно придобиването на собствени акции по чл.187д от Търговския закон е оповестена в приложението към ГФО или в бележка под линия към баланса.

На основание чл.43 от Зсч, микро, малките и средните предприятия могат да не включват в доклада за дейността си нефинансова информация.

На основание чл.40 от Зсч във връзка с Параграф 1, т. 22, букви „а“, „б“ и „в“ от Допълнителнитге разпоредби на ЗСч, предприятията, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава-членка на ЕС, кредитните институции и застрахователите и презастрахователите, включват в доклада си за дейността и декларация за корпоративно управление, съгл.Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На основание чл.41 от Зсч, големите предприятия от обществен интерес с над 500 души среден брой служители през финансовата година, включват в доклада си за дейността и нефинансова декларация.

На основание чл.53, ал.1 от Зсч, големите предприятия и предприятията от обществен интерес, извършващи дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори, изготвят и публикуват едновременно с годишния доклад за дейността си и годишен доклад за плащанията към правителства.

 

Какво подлежи на публикуване?

Съгласно чл.38 от Закона за счетоводството се публикува:

Годишният финансов отчет- ГФО на предприятието и годишните доклади, когато трябва да има такива, приети от Общото събрание на съдружниците / акционерите или съответния орган.

На основание чл.38, ал.4 от ЗСч, във връзка с Параграф 3 от Допълнителните разпоредби на Зсч, микро и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват най-малко баланс и приложение, когато предприятието има задължение за изготванято му, т.е. микропредприятията, които на основание т.24.3 от СС1 не изготвят приложение, могат да публикуват само изготвения, съгласно изискванията и избора им, баласнс- пълен или съкратен, а малките предприятия- само баланс и приложение.


Не подлежи на задължителна публикация Годишния отчет за дейността / ГОД / на предприятието по чл.92, ал.3 от ЗКПО /пълните справки, предоставяни на Националния статистически институт и НАП/, но по Ваше желание можем да го публикуваме.

 

.

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни