Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Кой къде публикува ГФО?


Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?

Съгласно Закона за счетоводството, бюджетните предприятия и ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ, неподлежащи на независим финансов одит, НЕ ПУБЛИКУВАТ годишни финансови отчети- ГФО за годините, в които не са подлежали на одит. Кои предприятия не подлежат на задължителен финансов одит, вижте в чл.37 от Закона за счетоводството.

На основание чл.38, ал.9, т.2 от ЗСЧ, годишни финансови отчет- ГФО не публикуват и предприятията, които не са извършвали дейност по смисъла на § 1, т.30 от ДР на същия закон, като в този случай, те са задължени до 31 март на следващата календарна година, само през 2020 г за предприятията без дейност през 2019 г, на основание § 33 от ЗМДВИПОРНС (ДВ бр.28/24.03.2020 г), срокът е 30 юни 2020 г, да публикуват декларация, с която декларират това обстоятелство, съответно в ТРРЮЛНЦ, когато по принцип публикуват там своите ГФО, или в икономическо издание или интернет, когато по принцип публикуват там своите ГФО.


От 2020 година задължението за публикуване на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 за липса на дейност е еднократно, т.е. предприятие, което през 2020 година декларира по реда на ЗСч, че не е извършвало дейност през 2019 г, няма да има задължение през следващите години отново да декларира това обстоятелство, ако липсата на дейност продължава.

Образец на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 за липса на дейност в текстов формат, можете да изтеглите от тук, а в ПДФ формат, можете да изтеглите от тук:

Ако въпреки това желаете да публикувате отчетите си или декларация, че не сте извършвали дейност в интернет, ние сме готови по Ваше желание да ги публикуваме.ГФО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПУБЛИКУВАТ:


В икономически издания или интернет, до 30 юни на следващата календарна година, през 2020 г за ГФО за 2019 г, на основание § 33 от ЗМДВИПОРНС (ДВ бр.28/24.03.2020 г), срокът е 30 септември 2020 г:

1. Всички неперсонифицирани дружества /дружества по Закона за задълженията и договорите- ДЗЗД или граждански дружества по ЗЗД/.
2. Всички непререгистрирани в ТРРЮЛНЦ юридически лица с нестопанска цел, независимо дали са в обществена или в частна полза.
3.Търговските представителства, взаимоспомагателните каси, нотариалните сдружения, адвокатските съдружия и дружества, регистрираните вероизповедания, църковните настоятелства, сдружения на етажната собственост и всички юридически лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ, подлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ.
4. Чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър.


В Търговския регистър:

А. До 30 юни на следващата календарна година През 2020 г за ГФО за 2019 г, на основание § 33 от ЗМДВИПОРНС (ДВ бр.28/24.03.2020 г), срокът е 30 септември 2020 г, всички вписани в ТРРЮЛНЦ субекти- Едноличните търговци, без тези, които не подлежат на независим финансов одит, ЕООД, ООД, СД, КА, КДА, АЕД, АД, Европейски обединения по икономически интереси, Европейски дружества и Европейски кооперативни дружества, клонове на чуждестранни търговци и кооперации, вписани в ТРРЮЛНЦ.

Б. До 30.06.2019 г- пререгистрираните в периода 01 юни 2018 г - 31 май 2019 г ЮЛНЦ публикуват своите ГФО за 2017 и 2018 г.

В. До 30.06.2020 г- пререгистрираните в периода 01 юни 2019 г - 31 май 2020 г ЮЛНЦ публикуват своите ГФО за 2017, 2018 г и 2019 г

Г. До 30.06.2021 г- пререгистрираните в периода 01 юни 2020 г - 31 декември 2020 г ЮЛНЦ публикуват своите ГФО за 2017, 2018, 2019 и 2020 г

 

Вижте повече възможности за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО в търговския регистър

Въпреки, че предприятието Ви може да не попада сред задължените да публикуват отчетите си или декларация, че не е извършвана дейност в интернет, ние сме готови по Ваше желание да ги публикуваме.

Ако сте пропуснали да публикувате отчетите си или декларация, че не сте извършвали дейност за някоя от миналите години, не се притеснявате да ни ги изпратите- ще ги публикуваме.

 

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни