Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Кой къде публикува ГФО?


Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО или Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност?

Съгласно Закона за счетоводството, бюджетните предприятия и ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ, неподлежащи на независим финансов одит, НЕ ПУБЛИКУВАТ годишни финансови отчети- ГФО за годините, в които не са подлежали на одит и не публикуват Декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за годините, в които нямат дейност. Кои предприятия не подлежат на задължителен финансов одит, вижте в чл.37 от Закона за счетоводството.

На основание чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСЧ, годишни финансови отчет- ГФО не публикуват и предприятията, които не са извършвали дейност по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на същия закон, като в този случай, те са задължени до
30-ти юни на следващата календарна година да публикуват декларация, с която декларират това обстоятелство, съответно в ТРРЮЛНЦ, когато по принцип публикуват там своите ГФО, или в икономическо издание или интернет, когато по принцип публикуват там своите ГФО.

От 2020 година задължението за публикуване на Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 за липса на дейност е еднократно, т.е. предприятие, което през 2020 година е декларирало по реда на ЗСч, че не е извършвало дейност през 2019 г и през следващите години е продължило да няма дейност, няма  задължение отново да декларира това обстоятелство.


Образец на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 за липса на дейност в текстов формат, можете да изтеглите от тук, а в ПДФ формат, можете да изтеглите от тук:

Ако въпреки това желаете да публикувате отчетите си или декларация, че не сте извършвали дейност в интернет, ние сме готови по Ваше желание да ги публикуваме.ГФО или Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПУБЛИКУВАТ:


В икономически издания или интернет:

1. До 30-ти юни 2022 г:
- ГФО публикуват всички непререгистрирани в ТРРЮЛНЦ, юридически лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ.
- Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност, публикуват предприятията от т. 2 /ДЗЗД, ТП и пр./ и непререгистрираните ЮЛНЦ, които не са извършвали дейност през 2021 г и не са декларирали липса на дейност през предходните години.

2. До 30-ти септември на 2022 г, ГФО публикуват:
- всички неперсонифицирани дружества /дружества по Закона за задълженията и договорите- ДЗЗД или граждански дружества по ЗЗД/;
- търговските представителства, взаимоспомагателните каси, нотариалните сдружения, адвокатските съдружия и дружества, регистрираните вероизповедания, църковните настоятелства, сдружения на етажната собственост и всички юридически лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ, подлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ и
- чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър.В Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ:

1. До 30-ти юни 2022 г
   - Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност,
публикуват всички търговци по смисъла на търговския закон /ТЗ/- ЕООД, ООД, СД, КА, КДА, ЕАД, АД, Европейски обединения по икономически интереси, Европейски дружества и Европейски кооперативни дружества, клонове на чуждестранни търговци и кооперации, вписани в ТРРЮЛНЦ, ако не са извършвали дейност през 2021 г и ако през предходните години вече не са декларирали липса на дейност и
   -
Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност, публикуват пререгистрираните след 01 юни 2020 г, ЮЛНЦ, ако не са извършвали дейност през 2021 г и вече не са декларирали това обстоятелство.

2. До 30-ти септември 2022 г
   - ГФО публикуват всички търговци по смисъла на търговския закон /ТЗ/- ЕООД, ООД, СД, КА, КДА, ЕАД, АД, Европейски обединения по икономически интереси, Европейски дружества и Европейски кооперативни дружества, клонове на чуждестранни търговци и кооперации, вписани в ТРРЮЛНЦ и само подлежащите на независим финансов одит Еднолични търговци.
   -
ГФО за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 г публикуват пререгистрираните след 01 юни 2020 г, ЮЛНЦ.
     Тук следва да се уточни, че разпоредбата на § 55 от ПЗР към ЗИД на ЗКПО /Дв бр. 104 / 2020 г/ не изисква изрично от пререгистрираните ЮЛНЦ след 01.01.2021 г, да публикуват и ГФО за 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 г, но следвайки духа на закона и изскванията за публичност на финансовите отчети, това следва да бъде направено и за тях.

 

Вижте повече възможности за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО в търговския регистър

Въпреки, че предприятието Ви може да не попада сред задължените да публикуват в интернет отчетите си или декларация за липса на дейнос, ние сме готови по Ваше желание да ги публикуваме.

Ако сте пропуснали да публикувате отчетите си или декларация за липса на дейност за някоя от миналите години, не се притеснявате да ни ги изпратите- ще ги публикуваме.

 

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни