Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
16113 МЗ ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2019 176782882
16112 ИВЕЛИНСТРОЙ - ПРИМА ДЗЗД 2019 176468173
16111 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ БУЛСТРОЙ 2019 177114551
16100 ДЗЗДТехнос-Булстрой Груп 2019 176125573
16099 ДЗЗД Булстрой Алди Комерс 2019 175840418
16095 ДЗЗД СПОРТ 2014 2019 176656015
16094 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ЗЕЛЕНА МЛАДОСТ 2019 177128597
16093 ДЗЗД МЕСТА 2014 2019 176787185
16092 ИНАТ БРУСАРЦИ ДЗЗД 2019 176900576
16090 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ФИНАНС БИЛД 2019 177138602
16088 БАЛЧИК БСГ ДЗЗД 2019 176559598
16086 Сдружение ФОНДАЦИЯ "ХУМАННО ОБЩЕСТВО" 2019 104697829
16085 Димитров и син ДЗЗД 2019 първо шестмесечие 176509036
16084 ТП ЕНИГМА СОФТУЕЪР ГРУП ЛТ 2019 175998445
16083 СЛЕДВАЙ ДОБРОТО 2019 2019 205722318
16082 ОАЗИС ДЗЗД 2019 103866767
16081 ДЗЗД ЕМ ЕНД ДИ 2019 175469817
16080 ЕНЕРДЖИ СЕЙВЪР БЪЛГАРИЯ ДЗЗД 2019 176096972
16079 ЕНЕРДЖИ СЕЙВЪР БЪЛГАРИЯ ТРЕЙД ДЗЗД 2019 176168959
16078 МАКС ИНСТАЛ ДЗЗД 2019 177213478
16077 РУСКИ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН КЛУБ В БЛАГОЕВГРАД 2019 101055933
16076 Телекомуникации, Сигурност, Електро ДЗЗД 2019 176986917
16075 Видео Смарт Систем ДЗЗД 2019 177384212
16074 ДЗЗД Обединение Печатница на БНБ – Демакс 2019 175964145
16072 МАДАЛЕНА И ПАРТНЬОРИ ДЗЗД 2019 176966633
16071 ДОЛНИ ЧИФЛИК 2016 ДЗЗД 2019 177059012
16070 ЕСБ-23 ДЗЗД 2019 177025501
16069 БЛАГОЕВГРАД 21 ДЗЗД 2019 177025654
16068 СНЦ "Със сърце за всички" 2019 176716868
16067 ДЗЗД Консорциум „Оптикомерс" 2019 176709585
16066 ДЗЗД Консорциум „ИноваКомп-2" 2019 176837325
16065 ДЗЗД Консорциум „ИноваКомп" 2019 176675439
16064 ДДЗД Консорциум „ДИАКОМП" 2019 176675421
16063 ДЗЗД Консорциум „АКВА-ТЕК" 2019 176891675
16062 ДЗЗД Консорциум „АГРАКВА" 2019 176762680
16061 БГ Нейчъръл Фуудс ЕООД 2019 204839959
16060 МЕДЕН РУДНИК 409 ДЗЗД 2019 177132777
16058 ДЗЗД АРКА-ТИЙМ 2016 2019 177086326
16057 ТИЙМ ИНЖЕНЕРИНГ 2016 ДЗЗД 2019 177098823
16056 ОРФЕЙ-32 ДЗЗД 2019 177070820
16055 ПС ЕКОЛ 318 ДЗЗД 2019 177046424
16053 ФОНДАЦИЯ ТВОРЧЕСТВО И ТРАНСФОРМАЦИЯ 2019 121318929
16052 ДЗЗД ДОЙЧЕВ И СИН 2019 103856221
16051 НЮ АССИСТ ООД БЕЛГРАД 2019 177334323
16050 ДЗЗД ПАТРОНА 2019 103903653
16049 ДЗЗД ДИАДОРА 2019 175828704
16048 КАНЕВ ЦЕНТЪР ДЗЗД 2019 176458058
16047 ЕКО ЕНЕРДЖИ ПРОГРЕС 2019 201586408
16045 ФОНДАЦИЯ "ПРОФЕСОР Т.ПАТРАШКОВ" 2019 176864411
16044 ТОДОРОВА И ПАРТНЬОРИ 2019 201347319
Страница: 5 / 163
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни