Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
16268 Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД 2019 176075469
16267 ХЕЛТ ДЗЗД 2019 103767623
16266 БЕНДЖИ ДЗЗД 2019 103622811
16265 " СУПЕР П " ДЗЗД 2019 119092490
16264 ДЗЗД БТ-инженеринг ЕООД-ДИАЛ ООД 2019 177316663
16263 ДЗЗД ВИДИН-ПСОВ 2017 2019 177166815
16262 Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на Н 2019 000388574
16261 ДЗЗД ДИАЛ-БТЕ 2019 177345138
16260 ДЗЗД „ЛИГА ПО ЕЛЕКТРОННИ СПОРТОВЕ" 2019 176960388
16259 Търговско представителство „Щайнцойг – Керамо Н.В." 2019 176876068
16258 "МДИ КОМЕРС" ДЗЗД 2019 103843195
16257 ТП СИБАВТОГАЗДЕТАЙ 2019 176561389
16256 ТП "Център за икономически иновации" 2019 176159839
16255 ДЗЗД Аритмос 2019 176046250
16254 ДЗЗД "НАСИ" 2019 176506453
16253 КРИС МТ-СТРОИТЕЛ ДЗЗД 2019 176281323
16252 НЕДЕЛИНО-14 ДЗЗД 2019 176735904
16251 КОНСОРЦИУМ АТЛАС 95 ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2019 177053785
16250 ДЗЗД РЕТОНА ГЕОТЕХНИКА БЕЛОВО 2016 2019 177202528
16249 ДЗЗД "КОНСУЛТАНТИ ЧЕРВЕН БРЯГ 2016" 2019 177079463
16248 ДЗЗД " КОНСОРЦИУМ ХИДРОПРОЕКТ ГУРКОВО 2015 2019 176976453
16247 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ РИЛА ИНТЕРПРО 2019 177050903
16246 ДЗЗД "РЕТОНА -БИ ЕС ЧИРПАН 2016" 2019 177063207
16245 ДЗЗД "РЕТОНА МОСТИ 2016" 2019 177062866
16244 ДЗЗД "ПРОЕКТАНТИ ДЕВНЯ 2017" 2019 177154236
16243 ДЗЗД "КОНСУЛТАНТИ 2016" 2019 177047305
16242 ДЗЗД " ЕЛИ- ГЛЕН ПРОКОНСУЛТ" 2019 177079987
16241 ДЗЗД "ГЛЕН БУЛГАРА ТОПОЛОВГРАД 2016" 2019 177053340
16240 ДЗЗД "ГАМА ГЕОТЕХ ОПАН 2016" 2019 177064625
16239 ДЗЗД "АЛВЕ АДВАЙЗЪРС 2016" 2019 177070635
16238 ДЗЗД "АКВА -ГЛЕН ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 2016" 2019 177056703
16237 ДЗЗД "АКВА ГЛЕН 2018" 2019 177301825
16236 ДЗЗД ДЕВНЯ ТРЕЙД-ПЪТСТРОЙ ВАРНА 2019 176398433
16235 ДЗЗД БЕГЛИК ЧАИР-РЕКУЛТИВАЦИЯ 2019 176571636
16234 ДЗЗ ПС-ПМ 2013 2019 176597855
16233 ДЗЗД ПЪТСТРОЙ-ПСГ 2019 176626292
16232 ДЗЗД ПЪТСТРОЙ-ШИПИ 2019 176184194
16231 ДЗЗД "ЕЛИТ-ПЪТСТРОЙ" 2019 177129770
16230 ДЗЗД ПЪТСТРОЙ 2019 175951557
16229 ДЗЗД ПЪТСТРОЙ-ВИА 2019 175898414
16228 ДЗЗД ПЪТСТРОЙ-АЛФА-НАДИН 2019 176702637
16227 ДЗЗД РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ТУТРАКАН 2019 177379368
16226 ДЗЗД ДУНАВ-ПАРК 2019 176687199
16225 ДЗЗД "НАДЕЖДА" 2019 175662660
16224 ДЗЗД ФРУВЕГ-ПЗП 2019 103264725
16223 АКВА БИЛД ДЗЗД 2019 177273614
16222 ДЗЗД ГРИД - ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДИЗАЙН И РАЗВИТИЕ 2019 176483339
16221 ОПРР-КОНТРОЛ 2016 ДЗЗД 2019 177025907
16219 ДЗЗД "Спартак и Ко" 2019 177034048
16218 ДЗЗД "ВС" 2019 177332176
Страница: 2 / 163
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни