Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
7834 СДРУЖЕНИЕ ЗЕЛЕНА ВАКАНЦИЯ 2016 176694806
7833 Фондация "За човешки отношения" 2016 121596437
7832 ЦВЕТИ ДЗЗД 2016 103942357
7831 ЦВЕТИ ДЗЗД 2015 103942357
7830 ЦВЕТИ ДЗЗД 2014 103942357
7825 Народно Читалище "Мъдрост 1920" 2016 000523328
7821 СНЦ ГРАЖДАНИ ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2016 104694046
7820 ДЗЗД "Юнга - 2013" 2016 176619981
7819 ДЗЗД"ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ -АКВА ВИТА АЙТОС" 2014 176478370
7818 ДЗЗД "ТЕНГЕР 2013" 2016 176532462
7817 ДЗЗД "ТЕНГЕР 2013" 2015 176532462
7816 ДЗЗД "ТЕНГЕР 2013" 2014 176532462
7815 ДЗЗД "ВЪРБИЦА 2014" 2016 176625703
7814 ДЗЗД "ВЪРБИЦА 2014" 2015 176625703
7813 ДЗЗД "ВЪРБИЦА 2014" 2014 176625703
7812 ДЗЗД "ПРОЕКТКОНСУЛТ" 2016 175860148
7811 ДЗЗД "ПРОЕКТКОНСУЛТ" 2014 175860148
7810 ДЗЗД "ПРОЕКТКОНСУЛТ" 2015 175860148
7808 ДЗЗД"ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ-АКВАРИУС-КОНСУЛТ" 2016 176243493
7807 ДЗЗД"ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ-АКВАРИУС-КОНСУЛТ" 2015 176243493
7806 ДЗЗД"ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ-АКВАРИУС-КОНСУЛТ" 2014 176243493
7805 ДЗЗД"ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ-АКВАРИУС" 2016 176243454
7804 ДЗЗД"ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ-АКВАРИУС" 2014 176243454
7803 ДЗЗД "ИНВЕСТ ГЕРТ" 2016 177060819
7802 ДЗЗД"ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ -АКВА ВИТА АЙТОС" 2016 176478370
7801 ДЗЗД"ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ -АКВА ВИТА АЙТОС" 2015 176478370
7799 ТП СВОРИСА 2016 176796330
7798 ДЗЗД "ПЪТПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" 2016 127637613
7797 ДЗЗД "ПЪТПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" 2015 127637613
7796 ДЗЗД "ПЪТПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" 2014 127637613
7794 ФРУКТОС ДЗЗД 2016 148137515
7793 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ИВАНОВА - ЦОЧЕВА 2016 175688227
7792 Стил 2002 ДЗЗД 2016 103662844
7791 СФММ на КТ Подкрепа 2016 000681965
7790 "АРК-ГЕОИД" ДЗЗД 2016 176511009
7789 СДРУЖЕНИЕ Д-ВО НА ГЕОФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2016 121459560
7788 ДЗЗД Червена Звезда 2016 176505419
7787 ТП АНТАРЕС 2016 176427205
7786 ВИРТУАЛ ДЗЗД 2016 175619576
7785 ИНФРАСТРУКТУРА ДЗЗД 2016 176927598
7783 ДЗЗД Европроект 2016 102868758
7782 ДЗЗД ДОМУМ 2016 176941204
Страница: 163 / 163

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни