Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15623 ДЗЗД"СТАР ПРОГРЕС" 2018 177066996
15622 ДЗЗД"ДИМ ДЕС" 2018 177166110
15621 ДЗЗД "СИМА-К" 2018 175693637
15619 ДЗЗД"АЯ" 2018 177142209
15618 "ДЗЗД"НОВАКОВА 76" 2018 177211406
15617 ДЗЗД Рубикон-Айси-Ипс 2018 176509307
15616 ДЗЗД СЕ-22 2018 176799846
15615 ДЗЗД Градско Планиране Копривщица 2018 176791995
15614 Сдружение "Творчество и хармония" 2018 131273521
15613 Църква на Бога Мостът 2018 176465152
15612 Църква на Бога 2018 175226509
15611 Фондация Мисия България 2018 175197566
15610 "ЕНСИСТ" ТП 2018 176653343
15609 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ФТА ДЕТЕЛИНИ 2018 176972084
15608 ДЗЗД "АБ Комюникейшънс-Ню глобал България" 2018 177254140
15607 ДЗЗД Стойкови 2018 177234508
15606 Увалиеви - Фондация на България 2018 121912903
15605 ДЗЗД СИМБА 2018 103812698
15604 М+М ТИЙМ ДЗЗД 2018 176972999
15603 ВТ Контрол-Бултром ДЗЗД 2018 177127513
15602 Визуализация на културното наследство ДЗЗД 2018 177183946
15601 Стари Столици 2018 176671750
15600 Сдружение Училищен спортен клуб Болид 2018 131043043
15599 Родолюбиво движение "Иван Вазов" 2018 177138278
15598 Народно читалище "Христо Ботев 1914" 2018 000084824
15597 ДЗЗД "Ковачеви и сие" 2018 109597245
15596 Народно читалище "Наука 1913" 2018 000085310
15595 ЕВРО ЛЕС 2002 ДЗЗД 2018 103915506
15593 ФОНДАЦИЯ "ХУМАННО ОБЩЕСТВО" 2018 104697829
15592 ДЗЗД РУВИ 2018 175573933
15591 ЕЛАТ 21 ДЗЗД 2018 175947338
15590 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ГЕОРГИЕВ И ГЕОРГИЕВА" 2018 176801603
15589 СНЦ ДЕННИЦА 2018 175557576
15588 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ПЛАНЕТА ИЛИЯНЦИ" 2018 130991351
15587 ГАЛМАР ДЗЗД 2018 175696964
15586 Адвокатско д-во Попчев и Ганев 2018 176475985
15584 ДЗЗД "ЕН ЕКИП- ИНФРАКОНСТРУКТ" 2018 177069654
15583 Консорциум "ИЗГРЕВ" ДЗЗД 2018 175607442
15582 Адвокатско дружество "Владимиров и партньори" 2018 176005104
15581 ДЗЗД „Консорциум ЕКН Консулт” 2018 177104781
15580 Списание за чуждестр. литература Панорами/Панорама + 2018 130036947
15578 СНЦ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ 2018 176134444
15577 Човешки капитал ДЗЗД 2018 177281098
15576 Адвокатско дружество "Гунчева и Карагачлиев" 2018 177043143
15575 Адвокатско дружество „Иванова и Кръстева" 2018 177306516
15574 Сигма Метрикс ДЗЗД 2018 176966105
15573 адвокатско дружество Гергинов Ерентал Цивни 2018 176957958
15572 СНЦ "ВЕТРОХОДЕН КЛУБ УИНД" 2018 177055028
15571 "Бургас-Тийм 2016" ДЗЗД 2018 177123778
15570 РОЕБ-Централен Израилтянски Духовен Съвет 2018 831150205
Страница: 10 / 160
❚◄   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни