Cookie consent management tool Регистър на удостоверенията
 

Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2023 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 25 600 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изтича крайният срок за публикуването на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както и на ГФО и Докладите за дейността на непререгистрираните ЮЛНЦ за 2023 г

04.06.2024 г

На 30.06.2024 г изтича крайният срок за публикуването на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч на предприятията, които не са извършвали дейност през 2023 г.

В този срок, всички предприятия, които за периода 2023 г едновременно отговарят на следните условия:
- не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
- не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти;
- не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба и
- не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби,
следва да публикуват Декларация по образец, относно това обстоятелство, освен ако липсата на дейност не е започнала преди 2023 г, и вече такава декларация е била публикувана за някой предходен период след 01.01.2019 г, тъй като задължението за публикуване на Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 оп Зсч започна да се прилага за периоди, започващи на и след 01.01.2019 г- еднократно.

Публикуването следва да стане в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ за предприятията, които са вписани там, а за всички останали- в икономическо издание или в интернет.


На 30.06.2024 г изтича и крайният срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО и Докладите за дейността за 2023 г на непререгистрираните в ТРРЮЛНЦ, юридически лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ, което следва да се извърши в икиномическо издание или в интернет.

 

Остава задължението на предприятията, които са извършвали дейност, да публикуват ГФО 2023 г до 30.09.2024 г, съответно в ТРРЮЛНЦ, когато са вписани там и в интернет или икономическо издание- за всички останали.


Така сроковете за публикуване на ГФО и Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч през 2024 г са, както следва:

До 30-ти юни 2024 г:
- Всички Декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, ако вече през предходни години не са публикувани такива, независимо къде се публикуват и
- ГФО за 2023 г на непререгистрираните ЮЛНЦ- в икономически издания или интернет.

До 30-ти септември 2024 г:
- ГФО за 2023 г на предприятията, които са търговци по смисъла на Търговския закон- ТЗ и на пререгистрираните ЮЛНЦ- в ТРРЮЛНЦ и
- ГФО за 2023 г на предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 (ДЗЗД, граждански дружества, нотариални сдружения, адвокатски дружества и съдружия, търговските представителства, регистрираните вероизповедания, църковните настоятелства, сдруженията на етажната собственост и всички юридически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел, неподлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ)-
в икономическо издание или интернет.


За неспазването на тези задължения, могат да Ви бъдат наложени санкции по Закона за счетоводството и по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


От "АВЕ КОМЕРС" ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2020, 2021 и 2022 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23813 ДЗЗД ПРИМА 2023 148005990
23812 ДЗЗД БТЕ-ДИАЛ ЙС 2023 180716354
23811 ДЗЗД БТ-инженеринг ЕООД-ДИАЛ ООД 2023 177316663
23810 СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ БЕЛГУН 2023 124618903
23809 Търговско представителство "СТУДИЯ М.И.Р." (STUDIO M.I.R.) 2023 180805461
23808 "Обединение ЧУЧУЛИГА" ДЗЗД 2023 180900144
23807 ДЗЗД ДТМ-КОРЕКТ 2023 177319862
23806 ДЗЗД ДТМ-КОРЕКТ 2023 177319862
23805 ДЗЗД ДТМ-КОРЕКТ 2023 177319862
23804 ДЗЗД ДТМ-КОРЕКТ 2023 177319862
23803 "Обединение ПСЖ Груп" ДЗЗД 2023 177484052
23802 ДЗЗД Знание ООД 2023 126748169
23801 Районна лекарска колегия-Стара Загора 2023 123506755
23800 КОСТАДИНОВА-ПС ДЗЗД 2023 176916438
23798 ДЗЗД ПАКАДА 2023 177419930
23797 ДЗЗД ДУНАВ 2015 2023 176887513
23796 ДЗЗД " ПАРТНЬОРИ ЗА ПТГ ГАБРОВО " 2023 181007135
23795 ВОДОПАД ДЗЗД 2023 103973370
23794 НАТУРАЛНО-ОБЕДИНЕНИЕ ЗА МЕСТЕН ПАЗАР -ФЕРМЕРИ И ЗАНАЯТЧИИ ДЗЗД 2023 177324165
23793 КОНСОРЦИУМ ВЪГЛЕРОДНО- НЕУТРАЛЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК "МАРИЦА" 2023 180901869
23791 ТП "СкладСервис" 2023 176233035
23790 Т и С ДЗЗД 2023 148038524
23789 ФИЛЧЕВИ ДЗЗД 2023 148034561
23788 ЛИЛИ ДЗЗД 2023 103855404
23787 ВИОЛЕТА ДЗЗД 2023 176057492
23786 АВТОПЛЮС ДЗЗД 2023 103869610
23785 АЛФА ГРУП - 3 ДЗЗД 2023 124631046
23784 АВАРИЙНИ ДЕЙНОСТИ С.МАРИКОСТИНОВО ДЗЗД 2023 180963504
23783 САС Подкрепа 2023 130972227
23782 ДЗЗД "ВЕНИ-02" 2023 175827634
23781 Евангелска петдесятна църква - Белослав 2023 130109526
23779 Консорциум Кариерни събития в химичните технологии 2023 180773572
23778 ТП "ИНСОФТ" 2023 177294882
23777 ТП „ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ „СТОЛИЦА” 2023 177177014
23776 ТП „НАБРЕВНО” 2023 180801712
23775 ТП „ГЛОБАЛ ИНТЕРТРЕЙД" 2023 181057679
23774 ТП „ВЕСТ ЛАЙН ТРЕВЕЛ" 2023 181003448
23773 ТП „ВАЛЛЕРО ТЕХНОЛОДЖИС" 2023 180795558
23772 ТП "ЧЕРНОВИЦКО БЮРО ПО ТУРИЗЪМ И ОТДИХ" 2023 180962217
23771 ТП „КОРИСНИ СОЛОДОЩИ" 2023 180879052
23769 ВТОРА ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСКА ЦЪРКВА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2022 176337341
23768 ДЗЗД Глазерс 2022 103843311
23767 ВИЛИ ДЗЗД 2021 176272203
23766 ДЗЗД "ЕС" 2022 177073974
23765 Обединение "Функционален анализ на ДАБ" 2023 BG180810113
23764 Адвокатско съдружие „АРАБАДЖИЕВ И РАЙЧЕВ – АЙ ПИ ЛИГЪЛ" 2022 177458239
23763 ДАМКО ДЗЗД 2022 103955454
23762 АГРОБИЛД ДЗЗД 2022 176000648
23761 ДЗЗД ПИРОГОВ-2019 2022 177411780
23760 Еднолично адвокатско дружество Кьосев 2022 177552022
Страница: 9 / 95
❚◄   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни