Cookie consent management tool Регистър на удостоверенията
 

Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2023 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 25 600 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изтича крайният срок за публикуването на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както и на ГФО и Докладите за дейността на непререгистрираните ЮЛНЦ за 2023 г

04.06.2024 г

На 30.06.2024 г изтича крайният срок за публикуването на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч на предприятията, които не са извършвали дейност през 2023 г.

В този срок, всички предприятия, които за периода 2023 г едновременно отговарят на следните условия:
- не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
- не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти;
- не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба и
- не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби,
следва да публикуват Декларация по образец, относно това обстоятелство, освен ако липсата на дейност не е започнала преди 2023 г, и вече такава декларация е била публикувана за някой предходен период след 01.01.2019 г, тъй като задължението за публикуване на Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 оп Зсч започна да се прилага за периоди, започващи на и след 01.01.2019 г- еднократно.

Публикуването следва да стане в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ за предприятията, които са вписани там, а за всички останали- в икономическо издание или в интернет.


На 30.06.2024 г изтича и крайният срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО и Докладите за дейността за 2023 г на непререгистрираните в ТРРЮЛНЦ, юридически лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ, което следва да се извърши в икиномическо издание или в интернет.

 

Остава задължението на предприятията, които са извършвали дейност, да публикуват ГФО 2023 г до 30.09.2024 г, съответно в ТРРЮЛНЦ, когато са вписани там и в интернет или икономическо издание- за всички останали.


Така сроковете за публикуване на ГФО и Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч през 2024 г са, както следва:

До 30-ти юни 2024 г:
- Всички Декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, ако вече през предходни години не са публикувани такива, независимо къде се публикуват и
- ГФО за 2023 г на непререгистрираните ЮЛНЦ- в икономически издания или интернет.

До 30-ти септември 2024 г:
- ГФО за 2023 г на предприятията, които са търговци по смисъла на Търговския закон- ТЗ и на пререгистрираните ЮЛНЦ- в ТРРЮЛНЦ и
- ГФО за 2023 г на предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 (ДЗЗД, граждански дружества, нотариални сдружения, адвокатски дружества и съдружия, търговските представителства, регистрираните вероизповедания, църковните настоятелства, сдруженията на етажната собственост и всички юридически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел, неподлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ)-
в икономическо издание или интернет.


За неспазването на тези задължения, могат да Ви бъдат наложени санкции по Закона за счетоводството и по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


От "АВЕ КОМЕРС" ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2020, 2021 и 2022 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23975 ДЗЗД БСГ-БАЛЧИК 2023 176559598
23974 НОТАРИАЛНА КАНТОРА МАЙСТОРОВ ДЗЗД 2023 103932039
23973 ЕМЕРАЛД-ВАРНА ДЗЗД 2023 103659754
23972 "ДАРИ-21"ДЗЗД 2023 177386124
23971 ФОТО-АРТ ДЗЗД 2023 103960782
23970 ДЗЗД УЛИЦИ ТРОЯН 2023 180768582
23969 ДЗЗД ИНФРА СПОРТ 2023 180865768
23968 ДЗЗД УЛИЦИ ПАВЛИКЕНИ 2023 177325922
23967 СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ЕКСТРИЙМ РЕЙСИНГ 2023 204970887
23966 ДЗЗД ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ СЕВЛИЕВО 2023 177102823
23965 ДЗЗД ГРАДСКА СРЕДА 2023 180920321
23964 ДЗЗД ВИК Луковит 2023 177408752
23963 ДЗЗД УЛИЦИ ПРАВЕЦ 2023 177408745
23962 ДЗЗД УЛИЦИ ТЕТЕВЕН 2023 181018384
23961 ДЗЗД Оранжерии Гимел-ИЗК Марица-Мелги 2023 177424436
23960 ДЗЗД Оранжерии Гимел II-Оранжерии Гимел-Аграрен Университет-Пловдив 2023 177424393
23958 ХРАМ СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ 2023 176007781
23957 ДЗЗД СА-ИРЕЛ 2021 2023 180895373
23956 ДЗЗД ЯЗОВИРИ СА-КОТЕК 2022 2023 180951726
23955 ДЗЗД КОЛБИС И РС-ТМ 2023 175996772
23954 ДЗЗД ТИС-Електрон 2023 176238845
23953 СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ ИСКЪР 2023 175461247
23952 КОНСОРЦИУМ БКС НЕСЕБЪР ДЗЗД 2023 176791867
23951 КОНСОРЦИУМ МОРСКА ЕСТАКАДА ШАБЛА 2023 176779142
23950 ДЗЗД ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ НЕСЕБЪР 2023 176457065
23949 КОНСОРЦИУМ ПТК И КС ВАРНА ДЗЗД 2023 131410258
23948 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВА -ПТК 2023 131142867
23946 КОНСОРЦИУМ ДЗЗД БЕТОНИНТЕЛЕКТ -ДЕДАЛ 2023 175639461
23945 ДЗЗД БЕТОН ИНТЕЛЕКТ-РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2023 175577369
23944 КОНСОРЦИУМ БЕТОН ИНТЕЛЕКТ-БОРА ДЗЗД 2023 175577383
23943 КОНСОРЦИУМ ДЕПО ДОЛНИ БОГРОВ ДЗЗД 2023 176270024
23942 КОНСОРЦИУМ ХИДРОСТРОЙ ДЗЗД 2023 175605249
23941 КОНСОРЦИУМ ВИК МРЕЖИ НА ГР. РУСЕ 2023 175328813
23940 КОНСОРЦИУМ БАЙУОТЪР-СПХ ДЗЗД 2023 1313122077
23939 ДЗЗД СИНА ПАЙПЛАЙН 2023 2023 181048252
23938 ДЗЗД ЛЕА 2023 177138965
23937 СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ПЪТНА ПОМОЩ БЪЛГАРИЯ 2023 176246338
23936 ОСИГУРИТЕЛНА КАСА 2023 101525386
23935 ДЗЗД "АЛБЕНА СТИЛ" 2023 148073137
23934 ТП Данимар Лимитед 2023 177123326
23933 ДЗЗД СЛАВЕНА-99 2023 124691100
23932 Адвокатско дружество Тенева, Стоянова и партньори 2023 176510476
23931 ДЗЗД Васстрай-ИКП 2023 176968310
23930 Сдружение клъстер за устойчиво развитие на градска среда 2023 176484163
23929 Обединение ИКП-ВИА ДЗЗД 2023 175905990
23928 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТАСЕВ И ХАЙК 2023 176083779
23927 ДЗЗД "МОДУЛ СТУДИО 2-8 И ПАРТНЬОРИ" 2023 175494667
23926 Еднолично адвокатско дружество "Христина Георгиева" 2023 177535162
23925 ДЗЗД КРАСОТА 17 2023 177118507
23923 ДЗЗД ЛАЗУР 4 2023 177154542
Страница: 6 / 95
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни