Cookie consent management tool Едноличните търговци, които не подлежат на одит вече не публикуват отчети НОВИНИ
 

Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2023 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 25 600 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изтича крайният срок за публикуването на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както и на ГФО и Докладите за дейността на непререгистрираните ЮЛНЦ за 2023 г

04.06.2024 г

На 30.06.2024 г изтича крайният срок за публикуването на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч на предприятията, които не са извършвали дейност през 2023 г.

В този срок, всички предприятия, които за периода 2023 г едновременно отговарят на следните условия:
- не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
- не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти;
- не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба и
- не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби,
следва да публикуват Декларация по образец, относно това обстоятелство, освен ако липсата на дейност не е започнала преди 2023 г, и вече такава декларация е била публикувана за някой предходен период след 01.01.2019 г, тъй като задължението за публикуване на Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 оп Зсч започна да се прилага за периоди, започващи на и след 01.01.2019 г- еднократно.

Публикуването следва да стане в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ за предприятията, които са вписани там, а за всички останали- в икономическо издание или в интернет.


На 30.06.2024 г изтича и крайният срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО и Докладите за дейността за 2023 г на непререгистрираните в ТРРЮЛНЦ, юридически лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ, което следва да се извърши в икиномическо издание или в интернет.

 

Остава задължението на предприятията, които са извършвали дейност, да публикуват ГФО 2023 г до 30.09.2024 г, съответно в ТРРЮЛНЦ, когато са вписани там и в интернет или икономическо издание- за всички останали.


Така сроковете за публикуване на ГФО и Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч през 2024 г са, както следва:

До 30-ти юни 2024 г:
- Всички Декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, ако вече през предходни години не са публикувани такива, независимо къде се публикуват и
- ГФО за 2023 г на непререгистрираните ЮЛНЦ- в икономически издания или интернет.

До 30-ти септември 2024 г:
- ГФО за 2023 г на предприятията, които са търговци по смисъла на Търговския закон- ТЗ и на пререгистрираните ЮЛНЦ- в ТРРЮЛНЦ и
- ГФО за 2023 г на предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 (ДЗЗД, граждански дружества, нотариални сдружения, адвокатски дружества и съдружия, търговските представителства, регистрираните вероизповедания, църковните настоятелства, сдруженията на етажната собственост и всички юридически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел, неподлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ)-
в икономическо издание или интернет.


За неспазването на тези задължения, могат да Ви бъдат наложени санкции по Закона за счетоводството и по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


От "АВЕ КОМЕРС" ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2020, 2021 и 2022 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Едноличните търговци, които не подлежат на одит вече не публикуват отчети

На 29.04.2011 г в "Държавен вестник" е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, с които се променя дълго коментирания достъп до търговския регистър, процедурите и сроковете по вписване на обстоятелства и обявяване на актове и процедурите за заличаването на фирмите изпуснали крайния срок за пререгистрация.

С преходни и заключителни разпоредби на закона се променя и Търговския закон в частта за внасянето на капитала на дружествата с ограничена отговорност.

Променя се и Закона за счетоводството, относно реда и сроковете за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО на предприятията.


Промените в Закона за търговския регистър:

От 01.01.2012 г обстоятелствата и актовете в търговския регистър ще могат да се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена. Такава информация, например са имената на представляващия търговеца.

В делата на търговците ще се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат и да съдържат лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца. В закона не е уредено дали и как вече обявени лични данни ще могат да се заличават от регистъра и документите по делата. Това вероятно е оставено на наредбата, която следва Министерски съвет да приеме за реда и начина за осъществяване на достъп до търговския регистър. Остава в сила и текста в закона, който урежда, че ако в заявленията или приложените към тях документи се съдържат лични данни, то се приема, че собствениците им са съгласни те да бъдат публични.

Търговският регистър остава публичен и достъпът до делата на търговците остава свободен и безплатен, но от 01.01.2012 г става регистриран, а не анонимен, както е в момента. Това означава, че достъпът чрез интернет ще става само с електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията. Който не притежава електронен подпис или сертификат, ще се наложи да посети някое от териториалните звена на агенцията по вписванията и да представи молба и документ за самоличност, за да получи необходимата му информация.

От 01.01.2012 г ще настъпят и някои други промени в процедурите по вписване на обстоятелства и обявяването на актове в търговския регистър. Например таксите, когато заявленията се подават с електронен подпис, ще бъдат не 75 на сто от таксите за заявление на хартиен носител, както е в момента, а до 50 на сто таксите за заявления на хартиен носител, а заявленията на акционерните дружества и на командитните дружества с акции вече ще се подават само по електронен път.

Длъжностните лица по регистрацията ще се произнасят по заявлениета за вписване и залачаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичането на три работни дни от постъпването им в търговския регистър. Освен това се въвежда и възможност тогава, когато към заявлението не са приложени всички изискуеми по закон документи или не е платена дължимата държавна такса, да не се постановява автоматично отказ, а след уведомяване чрез електронната партида на търговец, лицето да острани нередовността до 3 дни от подаване на заявлението и вписването да бъде извършено. Уредена е чрез закона и друга вече съществуваща практика- заявленията за обявяване на годишните финансови отчети да се разглеждат по реда на постъпването им, но отделно от другите заявления, тъй като се разбра, че обратно би блокирало за месеци вписванията в регистъра.

Урежда се какво става с фирмите, изпуснали срока за пререгистрация- 31.12.2011 г. От 01.01.2012 г всички еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци се считат за заличени и съдилищата архивират делата им. Дейността на търговските дружества и кооперациите се прекратява от 01.01.2012 г и те няма да имат право да извършват търговски сделки, да предявяват искове и подават молби за образуване на изпълнителни производства, да изпършват разпоредителни сделки. Всички сделки след тази дата на тези дружества и кооперации ще се считат за нищожни. Единствено ще могат да извършват разплащания към работници и служители и такива по публични задължения. Техните законни представители само ще могат да приемат волеизявления, отправени към дружествата и кооперациите.

До 01.10.2012 г съдилищата по последната регистрация на непререгистрираните до крайния срок търговски дружества и кооперации ще изготвят и изпращат до агенция по вписванията един списък на непререгистрираните едноличните търговци и клонове на чуждестнанни търговци и друг списък на непререгистрираните търговските дружества и кооперации. Списъците ще се обявяват на електронната страница на агенция по вписванията и с това НАП, държавните учреждения, съдилищата, банките и кредиторите ще се считат за уведомени, поради което специални уведомления по чл.77, ал.1 от ДОПК няма да се изискват.

След това до 31.01.2015 г всеко заинтересовано лице- съдружник, акционер, член-кооператор, член на управителен съвет на търговеца с прекратена дейност, страна по заварени съдебни и изпълнителни дела, кредитор на търговеца, кредиторите на съдружниците или на член-кооператорите, държавните органи, органите на местно самоуправление и ведомствата, ще може да подаде до съда по последната регистрация заявление за пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговското дружество и кооперация.

За ликвидатори на тези търговските дружества и кооперациите, ще се назначават лицата, вписани като техни представляващи в съответните съдилища. Така вписаните ликвидатори ще се считат автоматично за уведомени за назначението си и няма да представят нотариално заверено съгласие с образец от подписа си в търговския регистър. Ако за съответното дружество или кооперация няма вписан представляващ, за ликвидатор ще се назначава лицето, посочено от заинтересованото лице, или самото заинтересовано лице, ако то поиска това.

Разноските за производството по ликвидация ще са за сметка на търговеца. Когато търговецът не разполага със средствата, необходими за извършване на ликвидацията, включително за възнаграждение на ликвидатора, заинтересованото лице ще осигурява собствени средства за извършване на ликвидацията, включително за заплащане възнаграждението на ликвидатора. Когато ликвидатор е заинтересовано лице, тези разходи ще му се възстановяват.

Ликвидаторите в 1-месечен срок от вписването на прекратяването, ще са длъжни да отправят покана до кредиторите на дружеството да предявят вземанията си, да поискат от агенцията по вписванията да обяви начален ликвидационен баланс към момента на прекратяване на дружеството, както и пояснителен доклад към баланса и становище относно необходимостта от подаване на молба до съда за обявяване на търговеца в несъстоятелност. Ликвидацията трябва да приключи до една година, считано от датата на вписване на ликвидатора, но не по-късно от 31 януари 2017 г., но при определени условия срокът може да бъде удължен.

След разплащането с кредиторите и разпределяне на остатъка от имуществото или ако се установи, че дружеството няма имущество, ликвидаторът подава заявление за заличаване на търговеца. Ако обаче останат непогасени задължения, ликвидаторът е длъжен да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност.

Ликвидаторите носят имуществена отговорност за извършените сделки и действия, ако те увреждат търговеца или кредиторите му и отговарят за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация.

След 31.01.2017 г агенцията служебно ще заличи търговските дружества и кооперациите, за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация или когато ликвидацията не е приключила поради бедействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице, както и когато не е открито производство по несъстоятелност. Тези дружества и кооперации ще бъдат обявани в списък на електронната страница на агенцията по вписванията.


Промените в Търговския закон:

От 03.05.2011 г всеки търговец има право да предяви иск за установяване на недобросъвестно заявяване или използване на фирма, както и за преустановяване на недобросъвестното използване на фирма и за обезщетение за вреди, когато фирмата е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма. Урежда се и че фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът не държи правата и. на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена

Връща се старото правило при вписване на дружество с ограничена отговорност да бъде внесен поне 70% от записания му капитал, ако той е над минимално определения по закон размер- в момента 2 лева.


Промените в Закона за счетоводството:

Променят се сроковете за публикуване на годишните финансови отчети- ГФО на предприятията. От задължението за публикуване на отчети напълно се освобождават едноличните търговци, които не подлежат на одит. Срокът за публикуването на ГФО за едноличните търговци, подлежащи на одит се съкращава и става 31 май на годината следваща годината на отчета. До 30 юни остава срокът за публикуване на ГФО на дружествата с ограничена отговорност, а на всички останали срокът става 31 юли.

Намален е долният праг на глобите за непубликуване на годишни финансови отчети- ГФО, като тези за виновните лица са от 500 до 2000 лв, а имуществената санкция за юридическо лице или едноличен търговец е от 500 до 3000 лв.

Всички подробности относно това кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО вижте тук

Разяснение на НАП от 17.05.2011 г относно промените в публикуването на годишни финансови отчети- ГФО.


От екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД

 

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни