Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Как да избегнете глоба, ако сте изпуснали срока да публикувате декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г?

10 август 2023 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2023 г, все още има начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г, 2021 г или 2022 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2022 г до 30-ти септември 2023 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2024 г декларация да липса на дейност през 2023 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Ако през последните 3 години не сте публикували годишни финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност

05.01.2017 г

На 03.01.2017 г влезе в сила промяна в Търговския закон, съгласно която, ако през последните 3 години сте пропуснали да заявите за публикуване годишните си финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност, тъй като се предполага, че не можете да обслужвате задълженията си. Освен това, в този случай, няма да имате и възможност да се ползвате от нововъведеното производство по стабилизация. Това са допълнителни мерки, целящи да принудят предприятията да публикуват своите ГФО, след като през миналата година бяха драстично завишени глобите и имуществените санкции за незаявяване за публикуване на ГФО в срок.

Освен това са извършени пакет промени, целящи постигане на по-голяма сигурност в търговския оборот и препятстване кражбата на фирми.

Промяна има в прехвърлянето на предприятие по чл.15 от ТЗ. При подписването на договора за прехвърляне, се заверяват нотариално не само подписите, но и съдържанието на документа и информацията се вписва в информационната система към Нотариалната камара, така че длъжностните лица от Агенцията по вписванията са задължени да проверяват за съответствие, заявените за вписване промени със записа в Нотариална камара.

Същата промяна е в сила и относно начина, по който дружествата с ограничена отговорност, включително едноличните, извършват смяната на управители, прехвърляне на дружествени дялове, приемането и изключването на съдружници, намаляване и увеличаване на капитала, както и придобиването и отчуждаването на недвижими имоти на дружествата и вещни права върху тях. За да се впише някоя от тези промени, вече се изисква върху договорите за прехвърляне, както и върху протоколите, с които се вземат решения за тях да има нотариална заверка не само на подписите, но и на съдържанието на документитите.

Решенията на общите събрания, респективно на едноличните собственици на капитала, взети в нарушение на тази разпоредба се смятат за нищожни.

За да не се завишава прекалено финансовата тежест при вписването на такива промени е извършена промяна и в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, така че за тези заверки се дължи само обикновена, а не пропорционална такса върху интереса.

Въвежда се отговорност на Агенцията по вписванията за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на длъжностните лица по вписванията.

Съществена промяна има в производството по несъстоятелност, като се въвежда нов участник в производството, уреждат се неговите функции и отговорности- помощник-синдик, както и се въвежда изцяло ново производство- производство по стабилизация на търговеца, чиято цел е предотвратяване несъстоятелността.

От възможността за производство по стабилизация са лишени търговците, които през последните 3 години не са поискали в срок публикуването на годишните си финансови отчети, за които е през последните 3 години вече е откривано производство за стабилизация, за когото вече е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност и когато повече от една пета от задълженията му са към свързани лица или към лица, които през последните 3 години са придобили вземания от свързани с търговеца лица.

Промяната, касаеща производството по стабилизация влиза в сила след 6 месеца от датата на публикуване на закона в Държавен вестник.

 

„АВЕ КОМЕРС“ ЕООД

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни