Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2020 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 20 700 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

19.01.2021 г

    В ДВ бр.105 / 2020 г бяха публикувани последните промени в нормативните актове, уреждащи режима на публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, които ще се прилагат през Кампания 2021 г за публикуването на ГФО и декларации за 2020 г, а именно:

    1. Съществено се променя редът, сроковете и графикът за публикуване на ГФО и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност на ЮЛНЦ, във връзка с удължения срок да пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ- 31-ви декември 2022 г, на основание § 55 от ПЗР към ЗИД на КЗЛД (ДВ бр. 104/2020 г), както следва:

Вижте повече:
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2017, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г


19.01.2021 г

    В ДВ бр.105 / 2020 г бяха публикувани последните промени в нормативните актове, уреждащи режима на публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, които ще се прилагат през Кампания 2021 г за публикуването на ГФО и декларации за 2020 г, а именно:

    1. Съществено се променя редът, сроковете и графикът за публикуване на ГФО и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност на ЮЛНЦ, във връзка с удължения срок да пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ- 31-ви декември 2022 г, на основание § 55 от ПЗР към ЗИД на КЗЛД (ДВ бр. 104/2020 г), както следва:
    - Пререгистрираните от 01 юни 2020 г до 31-ви декември 2020 г, ЮЛНЦ публикуват до 30-ти септември на следващата календарна година- отчетите за 2017, 2018, 2019 и 2020 г в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ.
    При липса на дейност през 2019 и/или 2020 г на ЮЛНЦ, на основание чл. 38, ал. 9, т. 2, б. “а“ от Зсч, следва да поискате публикуване в ТРРЮЛНЦ на Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч до 30-ти юни на 2021 г със заявление Г3, а за публикуване на ГФО 2017 и 2018 г със заявление Г2 следва да поискате публикуване в ТРРЮЛНЦ до 30-ти септември 2021 г.
    - Непререгистрираните към 31-ви декември 2020 г, ЮЛНЦ публикуват до 30-ти юни на следващата календарна година- ГФО и Докладите за дейността и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в икономическо издание или интернет.
    Остава изискването и за така публикуваните ГФО и Декларации да бъдат свободно и безплатно достъпни и при поискване да бъде посочено мястото, където са публикувани, като за разлика от останалите ГФО и Декларации, за които изрично е уреден 3-годишен срок за достъп, тук срок не е изрично посочен, но по аналагия на най-близкото уредено, във връзка с чл. 38, ал. 7 от ЗСч, срокът е същият- най-малко 3 години от датата на публикуването.
 

    Така сроковете за публикуване на ГФО и Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч през 2021 г са, както следва:

    До 30-ти юни 2021 г:
    - Всички Декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, ако вече през 2020 г не са публикувани такива, независимо къде се публикуват и
    - ГФО за 2020 г на непререгистрираните към 31-ви декември 2020 г, ЮЛНЦ- в икономически издания или интернет.

    До 30-ти септември 2021 г:
    - ГФО за 2020 г на предприятията, които са търговци по смисъла на Търговския закон- ТЗ и на пререгистрираните към 31-ви декември 2020 г ЮЛНЦ- в ТРРЮЛНЦ и
    - ГФО за 2020 г на предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 (ДЗЗД, граждански дружества, нотариални сдружения, адвокатски дружества и съдружия, търговските представителства, регистрираните вероизповедания, църковните настоятелства, сдруженията на етажната собственост и всички юридически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел, подлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ)- в икономическо издание или интернет.

    2. С промяната в чл. 38 от Зсч (ДВ бр. 104/2020 г) трайно се урежда въпросът за променените срокове за публикуване на ГФО до 30-ти септември на следващата календарна година и на Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност до 30-ти юни на следващата календарна година.

    3. На основание чл. 25, ал. 5 от Зсч, при съставянето на ГФО, подписите на ръководителя на предприятието, съставителя на отчета и на лицата, извършили независимия финансов одит, ако има такъв, могат да бъдат електронни подписи по смисъла на чл.13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги- ЗЕДЕУУ.

    4. Както вече е известно от миналогодишните промени в нормативните актове, декларирането на липса на дейност от задължените лица се извършва еднократно, като на основание § 40 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ.96/2019 г), това еднократно подаване на Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2, започна да се прилага за отчетните периоди, започващи на и след 01 януари 2019 г.
    Това означава, че ако едно предприятие през 2020 г е публикувало или поискало от ТРРЮЛНЦ публикуването на Декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за 2019 г и дейност продължава да липсва и към 31-ви декември 2020 г, то през 2021 г предприятието няма задължение отново да публикува такава декларация.

    5. Променени са сроковете, в които Агенция по вписванията предоставя на Национална агенция по приходите списъците, изисквани от Зсч.

 

    От "АВЕ КОМЕРС" ЕООД

 

 

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни